Budget 2018-2019

Starkt rosa rosor med regndroppar på kronbladen.

Mål och Resursplan 2016-2019,
Budget 2018-2019

Kommunala utdebiteringen

Inför budget 2018-2019 beslutade kommunfullmäktige att den kommunala utdebiteringen ska vara oförändrad, dvs 23,63 kronor.


När en ny styrmodell antogs beslutades det om två-årsramar. Inför den kommande två-årsperioden ser man över de ekonomiska ramarna för drift- och investeringar samt resultatmål för verksamheten för budgetåren 2018-2019.


Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-29 §61 kommunens mål och resursplan för 2016-2019, budgetåren 2018-2019 med plan för 2020-2021.


De finansiella resultatmålen är nedbrutna utifrån Kommunfullmäktiges långsiktiga finansiella inriktningsmål och gäller för perioden 2017-2019. Hela kommunens budgethandling hittar du under Relaterad information.


De finansiella och verksamhetens långsiktiga mål:

Finansiella inriktningsmål 2017-2019

Verksamhetens inriktningsmål för 2017-2019

Mål för verksamheten

Varje nämnd har konkretiserat Kommunfullmäktiges inriktningsmål i resultatmål med tillhörande indikatorer för två år 2018-2019. Sammanlagt har nämnderna tjugonio resultatmål utifrån de åtta inriktningsmål Kommunfullmäktige har beslutat för perioden 2017-2019.

Nämndernas ekonomiska ramar

Alla nämnder kompenseras för beräknade löneökningar och kapitalkostnader. Nämnderna kompenseras när lönerevisionen är klar och investeringarna aktiverade.

Ny resursfördelningsmodell

En ny resursfördelningsmodell implementeras i budget 2018-2019. Syftet med modellen är att presentera en modell för resursfördelning från Kommunfullmäktige till nämnd samt att närma sig standardkostnaderna inom verksamheterna.


Modellen innebär att Kommunfullmäktige fördelar medel till nämnd utifrån förändringar i demografin. Modellen tillämpas inom områdena äldreomsorg och stora delar inom Barn -och Utbildning så som förskola, förskoleklass, skolbarnomsorg, grundskola och gymnasiet. Modellen utgår från befolkningsprognoser, nyttjandegrad och prislappar för varje ålderskategori.


För att kunna implementera modellen utifrån prislappar som utgår från Munkedal standardkostnad så fattades ett omfördelningsbeslut inom äldreomsorgen då de låg högt över standardkostnaden.  Omfördelningsbeslutet innebär att äldreomsorgen ska minska sina nettokostnader över tid för att närma sig kommunens standardkostnad. En trappstegsmodell har antagits där nettokostnaderna succesivt minskar under 2018-2019 med totalt 19 mnkr. Under 2018-2019 finns att minska 2 mnkr vardera år inom äldreomsorgen. 

Stora investeringar

Inför budget 2018-2019 plan 2020-2021 planeras stora investeringar göras. Främst beror den stora investeringsvolymen på ny -och ombyggnation av skolor i kommunen samt ett nytt äldreboende.


Investeringsplanen visar på 77,8 mnkr för år 2018, 111,1 mnkr år 2019, 153,3 mnkr år 2020 och 93,4 mnkr för år 2021.


Dessa stora omstruktur investeringar innebär att kommunen kommer att öka sina lån med 304 mnkr. 


Detta innebär ökade driftkostnader som måste finansieras. I budgethandlingen är de utökade driftkostnaderna finansierade för budgetåren 2018-2019 men ej finansierade för budgetåren 2020-2021. Ca. 21 mnkr måste omprioriteras/effektiviseras i verksamheten för att kunna finansiera denna satsning.


I framtida budgetarbetet måste även hänsyn tas hur man finansierar utökade platser inom äldreomsorgen som kräver utökning av personal. 

Obalanser i verksamheterna

Kommunstyrelsen visade på en obalans gentemot budget i delårsboksluten 2016. Kommunfullmäktige beslutade att uppdra kommunstyrelsen att presentera ett åtgärdsförslag för att få budgetbalans. Totalt beslutades 10,85 mnkr i åtgärder helårseffekt år 2018. För 2017 ska 9,95 mnkr få effekt. I 2018 års budgetarbetet har man minskat Kommunstyrelsens ram utifrån verkställda åtgärder.

Kommunstyrelsen driftram

Kommunstyrelsen får en minskad ram år 2018 med 11,6 mnkr. Minskningen av kommunstyrelsens ram beror främst på att man vill avsätta en buffert på för volymförändringar i nya resursmodellen samt att uppfylla det politiska amorteringsmålet.


Av ovanstående minskning av ram avser 8,4 mnkr som redan är beslutna och konsekvensbeskriva i det åtgärdspaket som kommunstyrelsen tog under 2016.

Det omfördelningsbeslut Kommunfullmäktige tog i samband med att man införde ny resursfördelningsmodell innebär en minskad ram inom äldreomsorgen med 2 mnkr.

En generell besparing med 1,5 mnkr har fördelats inom Kommunstyrelsens verksamheter som konsekvensbeskrivs i handlingen. Även de omprioriteringar man gjort inom nämnden och sektorerna är konsekvensbeskrivna.


Ramarna för kommunstyrelsen är justerad utifrån det nya resursfördelningsmodellen.


Nämnderna blir kompenserade för kapitalkostnader och löneökningar när lönerevision är klar och investeringarna är aktiverade.

Byggnadsnämndens driftram

Byggnadsnämnden ram för år 2018-2019 är oförändrad. Endast kompensation för löneökningar och kapitalkostnader.

Lönenämnden​s driftram

Lönenämndens ram är oförändrad 2018-2019. Nämnden får kompensation för pris och löneökning. Nämnden har ett effektiviseringskrav på 2 %.

Smånämndernas driftram

Övriga nämnder har oförändrad ram för åren 2018-2019 förutom valnämnden som utökas pga allmänna val och kommande Europaval. Resterande nämnder får endast kompensation för löneökningar.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Anna Josefsson