Finansiella inriktningsmål 2017-2019

God ekonomisk hushållning

Utgångspunkten är de antagna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. Där anges bland annat de finansiella inriktningsmålen (långsiktiga) som gäller över mandatperioden.

 

Enligt kommunallagen ska kommuner i samband med budgeten ange finansiella mål för ekonomin som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

 

Målen ska följas upp i årsredovisningen och i delårsbokslut. Revisorerna ska skriftligen göra en bedömning om resultaten i årsboksluten och i delårsrapporterna och bedöma om de är förenliga med beslutade finansiella målen.

 

Inför varje budgetår kommer i mål- och resursplanen (MRP) att anges finansiella resultatmål (kortsiktiga) utifrån de finansiella inriktningsmålen.

 

Kommunfullmäktiges antagna finansiella inriktningsmål

Mnkr

År 2017-2019

Resultatmål


På lång sikt ska det genomsnittlinga resultatet, i förhållande till skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning,

uppgå till 2%.

2%

Investeringsmål

 

Självfinansieringsgrad av reinvesteringar (%)

100%

Soliditetsmål


Soliditeten ska förbättras


 


Kommunfullmäktiges antagna finansiella resultatmål

Mnkr

År 2018

 

År 2019

 

ResultatmålÅrets resultat ska uppgå till 2 % av skatter intäkter och generellt statsbidrag, mnkr

12,9

13,2

EffektiviseringsmålVerksamhetens nettokostnad för individ och familjeomsorgen ska minska. utgångsvärde 2015: 51,6 mnkr

Mindre än 46,9 mnkr

Mindre

än 42,9 mnkr

InvesteringsmålSjälvfinansieringsgrad av reinvesteringar (%)

100%

100 %

SoliditetsmålLåneskulden ska över tid minska genom amortering. Utgångspunkt låneskuld per 2015-12-31 217,2 mnkr. Amortering (mnkr)

4,3 mnkr

4,3 mnkr
Befolkningsantagande

10 260

10 260

Beslutad skattesats, kr

23:63

23:63

Senast ändrad:

Sidansvarig: Anna Josefsson