Finansiella inriktningsmål 2024-2026

God ekonomisk hushållning

Utgångspunkten är de antagna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. Där anges bland annat de finansiella inriktningsmålen (långsiktiga) som gäller över mandatperioden.


Enligt kommunallagen ska kommuner i samband med budgeten ange finansiella mål för ekonomin som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.


Målen ska följas upp i årsredovisningen och i delårsbokslut. Revisorerna ska skriftligen göra en bedömning om resultaten i årsboksluten och i delårsrapporterna och bedöma om de är förenliga med de beslutade finansiella målen.


Inför varje budgetår kommer i mål och resursplanen (MRP) att anges finansiella resultatmål (kortsiktiga) utifrån de finansiella inriktningsmålen.


Kommunfullmäktiges antagna finansiella inriktningsmål


År 2024-2027

Resultatmål

Procent

Det genomsnittliga resultatet under planperioden, i förhållande till skatter och bidrag, ska lägst uppgå till 2 % av skatteintäkter och bidrag.

2 %

Investeringsmål


Självfinansieringsgraden av investeringar ska minst uppgå till 60 %, i genomsnitt under planperioden.

100 %

Koncernmål: soliditet


Kommunkoncernen ska ha en soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser om minst

10 %Kommunfullmäktiges antagna finansiella resultatmål


År 2024


Resultatmål

 

Årets resultat skall uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och bidrag

16,4 mnkr

Investeringsmål


Självfinansieringsgrad av investeringar (%)

50 %

Koncernmål: soliditet


Kommunkoncernen ska ha en soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser om minst

10 %Befolkningsantagande (antal invånare)

10 550

Beslutad skattesats, kr

23,38


Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Anna Josefsson