Intern kontroll

Intern kontroll är en central del av verksamhet- och ekonomistyrningen och avser de strukturer, system och processer som bidrar till tydlighet och ordning och som säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med beslutade mål, uppdrag och övriga styrdokument.


Intern kontroll ämnar förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt.


Den interna kontrollen ska bidra till:
• att verksamheten är ändamålsenlig och resurseffektiv
• att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande
• att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal med mera.Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Anna Josefsson