Intern kontroll

Med intern kontroll menas alla rutiner och reglementen som syftar till att främja effektivitet, så att kommunens resurser används i enlighet med fattade beslut, skapa förutsättningar för rättvisande räkenskaper, det vill säga säkerställa en riktig och fullständig redovisning. Säkerheten i system och rutiner skall vara utformade så att tillgångar tryggas.

 

De skall även förhindra att kommunen drabbas av extra kostnader på grund av avsiktliga eller oavsiktliga fel och säkerställa effektiv organisation och förvaltning.

 

Den interna kontrollen bör utformas med hänsyn tagen till väsentlighet och risk.

 

 

Senast ändrad:

Sidansvarig: Anna Josefsson