Internkontroll 2017

Styrelsens ansvar är att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen skall även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i bolagen.

 

Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje nämnd skyldighet att upprätta en internkontrollplan för sin verksamhet.

 

I planen ska anges vad som ska kontrolleras, hur kontrollen utförs och följas upp. Planen ska revideras årligen.

 

Enligt 8 § skall planen föregås av en risk- och väsentlighetsanalys som ligger till grund för urval av vilka kontroller som skall göras. Planen skall dessutom innehålla kontrollområde, frekvens, rapportering mm.


Rapportering av genomförd internkontroll skall göras i slutet av året till kommunstyrelsen, och en kopia skall också lämnas till kommunrevisionen. Återrapportering sker också i årsredovisningen. Vid upptäckta brister lämnas förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. Allvarligare brott eller brister skall omgående återrapporteras till styrelsen.

 

Kommunstyrelsen har godkänt förslag till internkontrollplaner för 2017 2016-12-14 §185.

 

En återrapport har upprättats för varje internkontrollplan.

Varje punkt på planerna har en bedömning gjorts utifrån att;

 • Kontrollområdet fungerar
 • Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas
 • Kontrollområdet fungerar inte

 

Återrapporteringen för 2017 års granskningar har skett 2017-12-14 §183 i Kommunstyrelsen för:

 

Kommunstyrelsens sektorer:

 

 • Barn och Utbildning
 • Omsorg
 • Samhällsbyggnad
 • Kommunledningskontoret

 

Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplaner för:

 

 • Byggnadsnämdens verksamhet
 • Munkbo AB
 • Lönenämndens verksamhet
 • IT-nämndens verksamhet
 • Räddningstjänsten Mitt Bohuslän
 • Västvatten AB

 

Noterar att miljönämnden i mellersta Bohusläns inte inlämnat förslag till internkontrollplaner för 2017. Kommunstyrelsen uppmanar Miljönämnden i mellersta Bohuslän att snarast inkomma med internkontrollplan för 2017.

 

 

Senast ändrad:

Sidansvarig: Maria Strömberg