Regler och styrande dokument

Foto på ett fält av vitsippor i en skogsdunge, solen bryter igenom grenarna på träden.

En kommuns verksamheter styrs av flera olika lagar. Lagar beslutas av riksdagen och regeringen utfärdar förordningar. Kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag, skollag och plan- och bygglagen är några exempel på lagar som en kommun har att rätta sig efter.


En kommun utformar även egna styrdokument för hur de olika verksamheterna ska bedrivas och anpassas efter lokala förhållanden. Styrdokument beslutas av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Värdegrund

Vision

Revision

Regler för styrande dokument

Alkohol och droger

Arbetsmiljö, personal och lön

Lön

Sekretessförbindelse

Arkiv

Dokumenthanteringsplaner

Avfall och renhållning

Avgifter och taxor

Barn och utbildning

Barnomsorg

Förskola

Gymnasium

Skolskjuts

Vuxenutbildning

Bolag

Dingle industrilokaler AB, Dilab

Munkedals bostäder AB, Munkbo

Munkedal vatten AB

Se bolagsordning för Västvatten AB nedan.

Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän, Rambo

Vadholmen 2:81 med flera AB, styrelse

Västvatten AB

Ekonomi, upphandling och inköp

Upphandling och inköp

Handel

Information och kommunikation

IT och telefoni

Kost och måltider

Kultur och fritid

Lokaler

Miljö och energi

Näringsliv

Omsorg och hjälp

Familj, barn och ungdom

Funktionsnedsättning

Resor, transporter och besök

Äldre

Ordningsföreskrifter

Personuppgifter, GDPR

Planering och byggande

Översiktsplan

Politik, förtroendevalda

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden

Jävsnämnden

Krisledningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Miljönämnden - gemensam för Sotenäs, Munkedal och Lysekil

Samhällsbyggnadsnämnden

Byggnadsnämnden - upphörde 2018-12-31

Välfärdsnämnden

Råd

Övrigt

Social hållbarhet, folkhälsa

Säkerhet och beredskap

Vatten och avlopp

Senast ändrad: 2020-06-30

Sidansvarig: Jenny Pettersson