Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.


Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat:


  • utvecklingen av den kommunala demokratin
  • personalpolitik
  • den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten
  • mark- och bostadspolitiken
  • energiplaneringen samt utveckling av energihushållningen
  • trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning
  • informationsverksamheten
  • arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet
  • arbetet med att effektivisera administrationen
  • utvecklingen av informations- och kommunikationssystem

 

Ledamöter

Klicka här för att se kommunstyrelsens ledamöter och ersättare