Munkedals kommunvapen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.


Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat:


  • utvecklingen av den kommunala demokratin
  • personalpolitiken
  • den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten
  • mark- och bostadspolitiken
  • energiplaneringen samt utveckling av energihushållningen
  • trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning
  • informationsverksamheten
  • arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet
  • arbetet med att effektivisera administrationen
  • utvecklingen av informations- och kommunikationssystem

Ledamöter

Klicka här för att se kommunstyrelsens ledamöter och ersättare