Munkedals kommunvapen

Samhällsbyggnadsnämnden

Flygfoto över ett samhälle i jordbrukslandskap.

Hedekas

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (PBL).

 

Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av den kommunala nämnden enligt plan- och byggväsendet.


Samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för:

 • Bygglov, tillståndsgivning och tillsyn enligt Plan- och bygglagen
 • Bostadsanpassning
 • Kommunal måltidsverksamhet
 • Kommunala städuppdraget i såväl kommunala som inhyrda lokaler
 • Detaljplanearbete
 • Beredning av större planer, exploateringsavtal, ÖP
 • Det totala kommunala försäkringsskyddet
 • Energirådgivning
 • Väghållning/trafiksäkerhet
 • Förvaltning av kommunal mark
 • Underhålla och förvalta kommunens fasta egendom
 • GIS/karta
 • Föra kommunens talan i mål eller ärende som rör den egna verksamheten
 • Strandskydd

Ledamöter

Klicka här för att se samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare

Markus Fjellsson

Nämndsekreterare

 

markus.fjellsson@munkedal.se

0524-181 44