Visioner och framtidsidéer

Vision 2025

Munkedal — mer av livet. En hållbart växande kommun med engagerade invånare. Här tar vi oss an framtidens utmaningar tillsammans!

Övergripande mål

  • Människor känner sig välkomna
  • En hållbart växande kommun
  • En kreativ och spännande miljö
  • Invånarna mår bra och trivs med livet
  • Invånarna är delaktiga, handlingskraftiga och stolta

Så här når vi målen

Det goda värdskapet

Invånarna är den viktigaste resursen i Munkedals kommun. Det är vi som bor här som tillsammans skapar Munkedals kommuns attraktion. Tillsammans skapar vi ett gott värdskap för varandra och besökare.

Bostadsbebyggelse

Munkedals kommun är unik som framtida bo- och arbetsplats. Här finns kust och fjäll med närhet till arbete och service. Ett varierat boende för alla smaker och generationer är viktigt. Möjligheter för boende i attraktiva miljöer ska skapas.

Näringsliv och arbetsmarknad

Ett välutvecklat och starkt näringsliv är en förutsättning för kommunens fortsatta utveckling och för att trygga kvalitén i skola, vård och omsorg och ska grundas på kommunens unika förutsättningar. Det är viktigt att upprätthålla ett gott företagsklimat, underlätta för företag att utvecklas och nya att etableras. Besöksnäringen har en stor potential att utvecklas.

Infrastruktur, kommunikation och service

Bra kommunikationer, infrastruktur och service är förutsättningar för ett gott liv. Snabbt och smidigt ska människor kunna förflytta sig till arbete, skola och fritidsaktiviteter. Idag och i framtiden är det även viktigt med snabba och stabila IT-lösningar.

Natur, kultur och fritid

Fritiden blir allt viktigare för oss människor. Här kan vi utvecklas, växa, umgås och njuta. Ett varierat utbud som bygger på kommunens kultur och tradition som är viktigt att utveckla och bevara. Samtidigt som vi upplever spännande möten med andra kulturer.

Hälsa och trygghet

Hälsa och trygghet är viktiga komponenter för att människor ska kunna utvecklas och leva ett gott liv. Livskvalitet är en förutsättning för att kunna utvecklas på det personliga planet men är också en resurs för hela samhället.

Livslångt lärande

Livslångt lärande bidrar till ökad självkänsla, medvetenhet och handlingsberedskap för såväl individen som samhället. Kreativa och handlingskraftiga människor skapar utveckling och framtidstro.

Miljö

All utveckling utgår från tanken om det hållbart växande samhället. Utvecklingen ska gå i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Miljöaspekterna är en självklar dimension att beakta i all planering.

Hållbar utveckling

All utveckling utgår från tanken om det hållbart växande samhället. En hållbar utveckling omfattar det ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Webbredaktion Munkedal