Jobba inom välfärdsförvaltningen

Välfärdsförvaltningens uppgift är att hjälpa människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, ekonomiska eller familjeproblem behöver olika former av stöd och hjälp. Välfärdsförvaltningen består av tre avdelningar: avdelning stöd, avdelning IFO (individ och familjeomsorg) och avdelning vård och omsorg.

Avdelning stöd

På avdelningen finns gruppbostäder, servicebostäder och boendestöd(socialpsykiatri) för personer med olika funktionsnedsättningar. Avdelningen har också daglig verksamhet och daglig sysselsättning för dessa målgrupper.

Här organiseras också arbetsmarknadsåtgärder på kommunens ”jobbcenter”.

Avdelning IFO

På avdelningen IFO arbetar vi med att ge stöd av olika slag till barn och familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer. Det kan handla om barn som far illa, familjerättsfrågor, vuxna med missbruk eller psykisk funktionsnedsättning.

Avdelning vård och omsorg

På avdelningen för vård och omsorg finns hemtjänst, hemsjukvård, vård- och omsorgsboenden, korttidsplatser samt dagverksamhet för personer med demens.