Om projektet

Sammanfattning av projektbeskrivningen

Munkedals kommun är en pendlingskommun med ett dagligt pendlingsnetto på -800 personer som dagligen åker till annan kommun för sin försörjning. Kan detta vara en möjlighet för Munkedals kommun som bättre kan utvecklas genom förbättrad kollektivtrafik, fler bostäder och en god service? Hur skulle ökade drivmedelskostnader slå för en kommun som Munkedal? Vad är avgörande för att den lokala attraktionskraften lockar människor att bo kvar stället för att flytta till arbetsorten? Kan den lokala attraktionskraften även locka till inflyttning av familjer med pendling till annan ort? Denna typ av frågeställningar kan vara exempel på frågor som ställs i kommande dialogarbete inför arbetet med näringslivs- och landsbygdsstrategier.

 

Tillväxtverkets logotyp. I svart text står det I samarbete med Tillväxtverket. Det syns även en sorts pil i blå nyanser.
Västra Götalandsregionens logityp. I svarta versaler står det Västra Götalandsregionen. Till vänster syns en nedpekande triangel i blått och grönt med en vit snirklig form.

Som närmaste granne till Munkedals kommun ligger de fem kustkommunerna Uddevalla, Lysekil, Sotenäs, Tanum och Strömstad. Med en växande besöksnäring och det gemensamma varumärket Bohuslän marknadsförs den genuina skärgården, skaldjursdelikatesser och de pittoreska fiskesamhällena. Här finns en potential för Munkedals kommun att utveckla. Genom olika analyser som grund bör en lokal strategi för besöksnäringen tas fram som har sin utgångspunkt i en blandning av det Munkedals kommun har att erbjuda. Här finns attraktiva besöksmål som kust och hav, älven med laxfiske, vildmark, bergsklättring, bo på lantgård med mera. Dessa besöksmål kan utvecklas och göras kända i samverkan med nya och gamla entreprenörer inom besöksnäringen. Munkedals kommun har en stor outnyttjad potential att utveckla och stärka sin besöks- och turismnäring.

 

I Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet har Munkedals kommun gått tillbaka de senaste åren. För Munkedals kommun och det lokala näringslivet är det viktigt att förstå varför denna försämring har skett. Genom fortsatta analyser och en näringslivsstrategi med tillhörande handlingsplaner bör det gå att vända denna trend. Senaste åren har flera intressanta etableringar skett i Munkedals kommun som t.ex. Willab Garden, ByggMax och Mc Donalds. Dessutom har flera webbutiker etablerat sig i området. Vad kan Munkedals kommun lära av dessa etableringar? Vilka styrkor ska stärkas och vilka svagheter ska vändas på?

 

Att resultatet i den offentliga upphandling ofta påverkar det lokala företagen är känt. Att gå förbi gällande lagstiftning är otänkbart för kommunen. Men att pröva nya vägar genom ändrade upphandlingsförfarande och skrivningar i upphandlingsunderlag skulle kunna vara framkomliga vägar för att främja befintligt näringsliv i vår delregion. Detta bör prövas under projekttiden och parallellt dokumenteras i en ny upphandlingspolicy. Ofta talas det om kulturen som tillväxtfaktor. Kulturlivets bidrag till samhällets utveckling framhålls ofta i olika sammanhang. Hur kan en kommun tillsammans med det lokala kulturlivet, föreningslivet och näringslivet stärka den lokala attraktionskraften genom kulturen? Detta är en aktuell fråga och bör naturligtvis ligga med som en del i detta projekt. Här bör det finnas en del andra projekt som genomförts i frågan och erfarenheter som kan tas till vara.

 

Kommunen har i alla dessa delar en viktig roll för att långsiktigt bevara och fortsätta stärka den lokala attraktionskraften. Det kan bland annat göras genom att ta fram strategier och planer som bygger på framtagna analyser och dialoger med invånare, föreningsliv och näringsliv. Dessa strategier och planer får sedan ligga till grund för olika politiska beslut, budgetprocesser och ger möjlighet att systematisera det framtida utvecklingsarbetet där det lokala engagemanget kommer att ha en betydande roll.

 

För Munkedals kommun är detta projekt en start på en process som kommunen inte kan se ett slutdatum på idag. Projektet ska ses som en tid för att lära sig nya metoder att jobba med utveckling och att mäta resultat i nya nyckeltal. Det är också viktigt att nya metoder dokumenteras och sammaställs i metodhandböcker och att utvecklingsinsatser får utrymme i kommande budgetprocesser.

Bakgrundsbeskrivning

Munkedals kommun är Bohusläns tredje största kommun till ytan. Enligt det gamla Glesbygdsverkets kriterier för tätort och tätortsnära landsbygd är Munkedals kommun till 99 procent tätortsnära landsbygd. Endast centralorten räknas som tätort och utgör cirka 1 procent av kommunens yta. Idag bor det cirka 10 200 invånare i kommunen. Fördelningen är cirka 65 procent på tätortsnära landsbygd och cirka 35 procent i centralorten.

 

I kommunen finns fyra bra fungerande serviceorter som alla erbjuder grundläggande kommersiell och offentlig service till boende, besökare och näringslivet. Den kommersiella servicen har genom lokala entreprenörer och engagerade invånare utvecklats i takt med de förändringar som ständigt pågår i samhället. Här finns goda exempel på samverkan mellan olika servicegivare för att erbjuda bygdens invånare, besökare och näringsliv en bra service. Munkedals kommun har som ett av målen i kommunfullmäktiges styrkort att "Hela kommunen ska leva". Detta mål har haft prioritet i budgetsammanhang och gjort det möjligt att bevara både skola, bibliotek och äldreomsorg i alla kommundelar.

Munkedals kommun är en pendlingskommun med goda transportmöjligheter i nord-sydlig riktning på motorväg och järnväg. Dessa erbjuder också bra möjligheter till kollektivtrafik för studie- och arbetspendling. I öst-västlig riktning är transport- och pendlingsmöjligheterna betydligt sämre.

Kommunens läge mellan Göteborg och Oslo skapar många nya möjligheter för etableringar och inflyttning. Flera intressanta företagsetableringar har skett de senaste åren och bidragit till nya arbetstillfällen i kommunen. Men även satsningar som Torps köpcentrum med IKEA i Uddevalla har betytt mycket för inflyttningen till Munkedals kommun. Pendlingsavstånd mellan Munkedal och Uddevalla är cirka 15 minuter.

 

Genom ett starkt lokalt engagemang har tio fiberföreningar lyckats förse hela landsbygden med fiber. Det är idag möjligt för alla boende och företag att ansluta sina fastigheter till detta fibernät. Här erbjuds tjänster som 100 Mbit bredband, TV och fast telefoni. Arbetet med att bygga ut fibernätet i de fyra serviceorterna har påbörjats. Men det kommer inte att ske genom lokala fiberföreningar.

 

Munkedals kommun har tillsammans med de lokala utvecklingsgrupperna, näringslivet och nu senast med fiberföreningar, jobbat aktivt med landsbygdsutveckling under många år. Detta arbete har givit resultat i form av ökad tillgänglighet till bland annat service och fiber. Det har också gett ett ökat engagemang för lokala utvecklingsfrågor och en vilja från engagerade personer, föreningliv och näringsliv att vara delaktiga i arbetet med att stärka den lokala attraktionskraften. Utan detta lokala engagemang är det omöjligt för en liten kommun med begränsade resurser att skapa tillväxt i alla kommundelar. För detta samarbete med lokala utvecklingsgrupper och fiberföreningar blev Munkedals kommun utnämnd till "Årets kommun 2011" av riksorganisationen Hela Sveriga ska leva.

 

I Munkedals kommun finns också ett brett utbud av fritidsaktiviteter och ett mycket aktivt föreningsliv som bland annat bedrivs på de föreningsdrivna idrottsanläggningarna och i de kommunala idrottshallarna.

 

Genom centralorten Munkedal rinner Örekilsälven. Älven erbjuder ett av de bästa laxfiskevattnen i södra Sverige. Här finns också en kustremsa längst in i Gullmarsfjorden som erbjuder bad, båtliv och fiske. I kommunen finns också mycket vackra boendemiljöer som inte är storskaligt expolaterade.

 

I de norra kommundelarna finns vildmark på Skottfjället och Kynnefjäll, och i hela kommunen finns mycket vackra landskap ofta i kulturhistoriskt intressanta miljöer. Alla dessa delar har en stor potential att utvecklas till nya besöksmål inom turism- och besöksnäringen.

 

Munkedals kommun har de senaste åren fått en stor andel nyanlända i kommunen. Det är en stor utmaning för kommunen att ordna med boende, skola och övrigt för att integrera de nyanlända i kommunen. Flera olika föreningar har tagit ett stort ansvar i detta integrationsarbete.

Syfte med projektet

Att genom ett antal olika analyser och dialogmöten med lokala utvecklingsgrupper, föreningsliv och näringsliv ta fram strategier och handlingsplaner för att långsiktigt kunna systematisera arbetet med att stärka den lokala attraktionskraften och skapa förutsättningar för tillväxt för både näringslivet och Munkedals kommun samt i förlängningen för hela Västra Götalands Län genom erfarenhetsspridning.

 

Utifrån de erfarenheter och ny kunskap som projeketet förväntas ge så kommer metodhandböcker för framtagning av strategier och handlingsplaner samt kopplingen till den kommunala budgetprocessen att tas fram. Metodhandböckerna kommer att vara en viktig del i erfarenhetsspridningen av projektet.

Mål

I olika former av medborgardialoger och gemensamt framtagna strategier och handlingsplaner är målet:

 • att pröva nya metoder vid upphandling som kan bidra till att främja det regionala näringslivet
 • att stärka det lokala näringslivet
 • att stärka och utveckla relationen mellan kommunen och näringslivet för ett förbättrat företagsklimat
 • att stärka och utveckla relationen mellan kommunen och det lokala föreningslivet
 • att använda kulturen som tillväxtfaktor för både näringslivet och Munkedals kommun
 • att utveckla besöksmål och besöksnäringen i Munkedals kommun
 • att visa att även Munkedal har potential att stärka varumärket Bohuslän
 • att skapa fler arbetstillfällen och minska arbetslösheten
 • att skapa bättre förutsättningar för en lyckad integration i en landsbygdskommun
 • att under processen ta fram metodhandböcker och sprida erfarenheter inom den egna förvaltningen, andra kommuner, regioner och myndigheter
 • att stärka den lokala attraktionskraften som ger stolta invånare och nöjda företagare och ett ökat intresse för Munkedals kommun som besöksmål

Målgrupp

Kommunens invånare, nyanlända, näringsliv, föreningsliv, besökare och Munkedals kommuns egen organisation. I förlängningen även Fyrbodal och Västra Götalands län.

Medfininasiärer

Tillväxtverket, Västra Götalandsregionen och Munkedals kommun.

Erfarenhetsspridning

Genom egna och andra kommuners, Västra Götalandsregionens och Tillväxtverkets arrangerade partnerskapsmöten, seminarier, workshops, nätverksmöten, studiebesök, lokala utställningar som t.ex. företagsmässa med mera ge och få kunskap och inspiration om lyckade och mindre lyckade exempel på metoder för stärkt lokal attraktionskraft. Målgrupp för resultatspridning är den egna kommunen, andra kommuner, Västra Götalandsregionen, Tillväxtverket och andra berörda myndigheter samt regeringen. Munkedals kommun kommer också, genom projektledningen, att vara tillgänglig för kontakter och besök för att delge erfarenheter om projektet och dess resultat.

 

Munkedals kommun kommer att ta fram en metodhandbok för varje område i syfte att kunna delge kunskap och erfarenheter i den egna och andra organisationer.

Avgränsningar

Detta är ett projekt som knyter an till många delar i kommunens verksamhet. Det bör därför ges goda möjligheter för projektledning att använda resurser i kommunens olika verksamheter för att ett bra resultat ska nås.

 

Den avgränsning som bör göras är främst geografisk. Förslagsvis börjar man med den kommundel där projektledningen bedömmer att det finns bäst förutsättningar att lyckas. Därefter går projektet vidare i andra kommundelar med de erfarenheter som givits.

 

Detta projekt kommer troligen att generera nya projektidéer, både på lokal, kommunal och regional nivå. När detta uppstår kommer nya projektansökningar att tas fram där andra program kommer att vara medfinansiärer.

 

Avgränsning i organisationen sker smidigast genom Tillväxtverkets blankett för timredovisning av nedlagd tid i projektet.


Koppling till och samarbete med andra projekt och insatser

Projektet kommer bland annat att jobba utifrån:

 • Den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
 • Västra Götalandsregionens strategi för tillväxt
 • Fyrbodals delregionala genomförandeplan

Projektet kommer också att titta på de erfarenheter som gjorts i olika BID-projekt. Men främst kommer det att vara de lokala förutsättningarna som blir avgörande för projektets utveckling.

Utvärdering och uppföljning

Tillväxtverket kommer att tillhandahålla gemensam följeforskning för hela projektet genom Linköpings universitet.

Effekter på lång sikt

Genom politiskt antagna strategier och handlingsplaner kommer det framtida arbetet med att stärka den lokala attraktionskraften att säkras i kommunens budgetprocesser. Dessa kommer också att ge möjlighet för kommunen att på ett mer systematiserat sätt arbeta med tillväxtfrågor som berör bostadsförsörjning, in- och utflyttning, integration, arbetsmarknad, service, handel, upphandling, näringslivs- och landsbygdsutveckling, kollektivtrafik, kultur- och besöksnäring, infrastruktur som bredband och mobiltelefoni med mera. Kort sagt, de frågor som kommunen inte är lagbunden av men som är av en mycket strategisk karaktär.

 

På några års sikt bör Munkedals kommun ha en ökande befolkning, tillväxt i näringslivet, fler besökare, ett ökat underlag för handel och service samt ett gott näringslivsklimat.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Ulrika Larsson