Cisterner

Den som har en cistern har ansvar för att den inte påverkar miljön, till exempel på grund av läckage. Glöm inte att kontrollera din cistern! Kommunen är tillsynsmyndighet och kan svara på frågor.


Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2003:24) om oljecisterner gäller för förvaring av eldningsolja, dieselolja och spillolja enligt:


  • Cisterner i mark som rymmer mer än en kubikmeter
  • Cisterner ovan mark som rymmer mer än en kubikmeter men högst tio kubikmeter
  • Cisterner inom vattenskyddsområde som rymmer mer än 250 liter brandfarlig vätska


Du hittar hela föreskriften på Naturvårdsverkets webbplats, se länk under Relaterad information.


Även om föreskriften inte gäller för din cistern gäller alltid miljöbalken, vilket innebär att all hantering av oljor eller andra kemikalier ska göras på ett sätt så att människors hälsa eller miljön inte påverkas.

Anmäl ny cistern

Den som avser att installera en cistern som omfattas av Naturvårdsverkets föreskrift ska skriftligen informera miljö- och samhällsbyggnadsnämnden sex veckor innan cisternen tas i bruk, annars kan en miljösanktionsavgift komma att utdömas. Detta gäller dock inte för cisterner inomhus som är kontrollerbara runtom, med rörledningar ovan mark och som har daglig tillsyn.

Blankett

Blankett för anmälan om installation av cistern Pdf, 123 kB.

Krav på besiktning

Återkommande kontroll ska utföras på cisterner var sjätte eller tolfte år beroende på korrosionsskydd. Installationskontroll ska utföras på alla cisterner innan de tas i bruk. Revisionskontroll ska utföras vid större förändringar eller reparationer.

Företag godkända för kontroll av cisterner

Det är endast företag godkända av SWEDAC som får kontrollera och godkänna cisterner. Se länk under Relaterad information.

Kontrollrapport

När en cisternkontroll har genomförts ska en kontrollrapport upprättas av besiktningsföretaget och lämnas till den som använder cisterner. Kontrollrapporten ska sedan hållas tillgänglig av den som använder cisternen till dess att cisternen tas ur bruk.

Cistern som tas ur bruk ska anmälas

Cistern och rörledningar som tas ur bruk ska tömmas och rengöras, åtgärder ska vidtas för att hindra att cisternen kan fyllas på och en anmälan om detta ska göras till Miljöenheten.


Blankett anmälan om cistern och rörledning som tagits ut bruk Pdf, 111 kB.

Vattenskyddsområde

För cisterner inom vattenskyddsområde finns ytterligare krav som att sekundärt skydd ska finnas. För vissa vattenskyddsområden gäller dessutom tillståndsplikt för förvaring av brandfarlig vätska.

Miljösanktionsavgifter

Enligt miljöbalken ska miljösanktionsavgifter tas ut för följande överträdelser:

  • Ej skriftligen informerat om installation av cistern: 1 000 kronor
  • Ej utfört installationskontroll: 3 000 kronor
  • Ej utfört återkommande kontroll inom angivna tidsintervall: 2 000 kronor

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Webb Redaktion