Djurhållning och lantbruk

Gödsel ska hanteras så att näringen återförs till åkermarken samtidigt som läckaget till yt- och grundvatten blir så litet som möjligt. Det är alltid du som hanterar gödsel som är ansvarig för att tillräckliga skyddsåtgärder används.


Vid vattenskyddsområden råder extra stor känslighet. Du kan behöva söka tillstånd för att sprida gödsel och slam inom ett vattenskyddsområde. Under perioden 1 december - 28 februari krävs dispens för att få sprida gödsel om det inte kan brukas ned inom tolv timmar.


Enligt kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter är det inte tillåtet att sprida gödsel inom områden med detaljplan utan tillstånd från Miljönämnden i mellersta Bohuslän. Mer information om gödsel går att läsa på Jordbruksverkets webbplats, se länkar under Relaterad information.

Användning av kemikalier och bekämpningsmedel

När du använder kemiska produkter och bekämpningsmedel utsätter du både dig själv och din omgivande miljö för risker. Kemikalier och bekämpningsmedel kan orsaka skador på grundvatten, vattenlevande organismer, växtlighet och djurliv.


För bekämpningsmedel finns regler för hur, var och av vem bekämpningsmedel får användas. Bekämpningsmedel delas in i tre olika farlighetsklasser (1, 2, 3). För att få använda bekämpningsmedel som klassas som 1L och 2L krävs det att du har genomgått en behörighetskurs. Beroende på var bekämpningsmedel används krävs ibland även anmälan eller tillstånd av Miljönämnden i mellersta Bohuslän, exempelvis inom vattenskyddsområden, tomtmark, gårdar till förskolor eller på allmänna lekplatser. Hastiga punktsaneringar är undantagna från den tillståndsplikten, men det måste anmälas till kommunen. Bekämpningsmedel som används vid sanering av skadedjur ska vara godkända av Kemikalieinspektionen.


Du kan läsa mer om bekämpningsmedel, skyddsavstånd, tillstånd/anmälan, behörighet och andra bestämmelser på Jordbruksverkets sidor om växtskydd, i Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel och i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel. Se länkar under Relaterad information.

Hantering av döda djur

För att bland annat undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar måste du på ett säkert sätt ta hand om döda djur inom lantbruket. Alla självdöda djur på ett lantbruk ska lämnas för destruktion till Svensk Lantbrukstjänst. Du kan läsa mer om hantering av döda djur på Jordbruksverkets webbplats, se länk under Relaterad information.

Förvaring och hantering av avfall

Avfall som inte kan återanvändas ska i första hand återvinnas som material, i andra hand som energi och i sista hand lämnas till deponi. Avfall ska lämnas till en godkänd mottagare, det är inte tillåtet att själv ta hand om avfall eller elda upp det. Mer information hittar du på sidan Avfall.

Ensilageplast ska återvinnas

Du är skyldig att samla ihop all ensilageplast och skicka den till återvinning. Precis som med annat avfall är det förbjudet att själv elda upp ensilageplast. Svensk Ensilageplast Retur AB sköter insamlingen av ensilageplast.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Webb Redaktion