Köldmedier

Köldmedier används i bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningarna, värmepumpar och i fordon. Det finns många olika typer av köldmedier. Innehåller din anläggning HFC-gaser har du ett antal skyldigheter, eftersom de påverkar miljön och bidrar till växthuseffekten.

Förbjudet att använda CFC och HCFC

Från och med den 1 januari 2015 är det förbjudet att använda HCFC. Förbudet omfattar kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning om mängden köldmedia överskrider tre kilogram.


För CFC är all yrkesmässig användning förbjuden sedan den 31 december 1999. Undantaget är enhetsaggregat på mindre än 900 gram. Det gäller så länge som användandet sker där de installerats och tills de tjänat ut sin tid.

Ändrad lagstiftning

Både EU-förordningen och den svenska förordningen har nyligen bytts ut. Det har gjorts för att fasa ut de köldmedier som har störst negativ påverkan på klimatet och ozonlagret i atmosfären.

Anmäl nytt aggregat

Ska du installera ett nytt aggregat som innehåller köldmedia motsvarande 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer? Då ska du anmäla det till miljöenheten i god tid innan installationen för att vi ska hinna diskutera vilket köldmedia du ska välja. Du ska också anmäla innan du konverterar ett befintligt aggregat (byter typ av köldmedia).

Kontroll av befintliga aggregat

Ansvarig

Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att lagar och regler följs.


Ett bra sätt att underlätta hanteringen är att teckna avtal med ett certifierat kylföretag. Det är bara certifierade företag och personer med personliga certifikat som får installera, underhålla och utföra läckagekontroll. Du kan hitta certifierade kylförtag via INCERT, se länk under Relaterad information. Tänk på att även om du anlitar ett kylföretag är du ansvarig för anläggningen och för att årsrapport skickas in till miljöenheten.

Läckagekontroll

Den 1 januari 2015 trädde en ny EU-förordning i kraft (517/2014). Den syftar till att fasa ut de köldmedier med störst påverkan på klimatet och ozonlagret. Läckagesökningens intervall bygger på de enskilda köldmediernas GWP-värde (Global Warming Potential) och gränsen för läckagesökning anges i koldioxidekvivalenter. Det innebär att du kan behöva ändra intervallet för läckagesökningar beroende på vilken typ av köldmedium som du har installerat. Du kan räkna ut hur många ton koldioxidekvivalenter din köldmedia motsvarar på webbsidan Allt om f-gas, se länk under Relaterad information. Där kan du också få mer information om köldmedier och hur den nya EU-förordningen påverkar dig och din anläggning.


  • Aggregat vars köldmedia väger mindre än tre kg, men som motsvarar fem ton koldioxidekvivalenter eller mer ska läckagekontrolleras minst en gång per år från och med den 1 januari 2017.
  • Aggregat vars köldmedia väger mindre än tre kilogram, men som motsvarar fem ton koldioxidekvivalenter eller mer ska läckagekontrolleras minst en gång per år från och med den 1 januari 2017. Har aggregatet mängder på 50 ton koldioxidekvivalenter krävs tätare kontroll.
  • Operatören ska föra journal över utförda kontroller, påfyllning och avtappning av köldmedier. Journalerna ska sparas i minst fem år.

Rapportera till miljöenheten

Verksamhetsutövaren ska föra journal över utförda kontroller, påfyllning och avtappning av köldmedier med mera. Journaler ska sparas i minst 5 år.


Om din anläggning har sammanlagt 10 kg köldmedia eller mer (eller motsvarande 14 ton koldioxidekvivalenter) och som omfattas av återkommande läckagekontroll ska du varje år lämna in en årsrapport till Miljöenheten. Årsrapporten ska redovisa hela kalenderåret och ha kommit in till oss senast 31 mars påföljande år. Om du lämnar in rapporten för sent eller inte genomför läckagekontroll kan miljösanktionsavgift utdömas.


Rapporten ska skickas till miljoenheten@sotenas.se eller via posten till Sotenäs kommun, Miljöenheten, 46 456 80 Kungshamn


Undvik miljösanktionsavgift

Som lokal tillsynsmyndighet ska vi pröva och besluta om miljösanktionsavgifter. När det gäller lagstiftningen om köldmedier så beslutar vi om miljösanktionsavgifter för bland annat dessa överträdelser:


Miljösanktionsavgift

Orsak

Miljösanktionsavgift

Uppfyller inte föreskrivna

på kontrollintervall (bestämmelsen

finns i EU-förordningen).

5000 kr

Utebliven underrättelsen till

tillsynsmyndigheten innan installation/ konvertering.

 5000 kr

Lämna in kontrollrapporten senare än den 31 mars.

1000 kr


Den som överträtt reglerna behöver inte ha gjort det uppsåtligen eller av oaktsamhet för att tillsynsmyndigheten ska besluta om avgiften. Tillsynsmyndighetens beslut kan överklagas till miljödomstolen. Betalning av en miljösanktionsavgift sker till Kammarkollegiet efter en särskild uppmaning.

Skrotning av aggregat

Om du skrotar ett aggregat ska du meddela det till miljöenheten när det är skrotat.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Webbredaktion Munkedal