Schaktmassor

Schaktmassor betraktas som avfall och beroende på innehållet kan det även vara farligt avfall. Därför gäller det att du hanterar schaktmassor på rätt sätt.

Så hanterar du schaktmassor

Det är bra att återanvända schaktmassor, till exempel till vägbyggen, bullervallar eller som utfyllnad vid en byggnation. Massorna får inte innehålla material som metall, plast, gummi eller liknande som ger ett skräpigt intryck och som inte tillför konstruktionen något. Om massorna innehåller asfalt finns särskilda regler.

 

Det får inte bli mer föroreningar på den plats där du har tänkt placera massorna. Det är beställaren av schaktjobbet som har det övergripande ansvaret över hur massorna hanteras.

Så anmäler du eller söker tillstånd

Ibland behöver du anmäla eller söka tillstånd för hur du ska använda schaktmassorna. Det som avgör är risken för föroreningar av mark och vatten. Såväl massornas egenskaper som hur lämplig platsen är påverkar bedömningen.

Anmälan

Anmäl till miljöenheten senast sex veckor innan du börjar. Din anmälan ska innehålla:

 • Dina kontaktuppgifter
 • Ändamål/syfte med schaktmassorna
 • Beskrivning av de massor som ska användas (var massorna kommer ifrån, vad de innehåller, eventuellt provtagningsresultat, med mera)
 • Mängd (ton eller kubikmeter)
 • När och var arbetet beräknas starta
 • Hur länge arbetet beräknas pågå
 • Vilka skyddsåtgärder för miljön och omgivning som kommer att vidtas
 • Situationsplan. Markera fastighetsbeteckning, var anläggningen ska vara, markprofiler före och efter utfyllnad, vattendrag, vattentäkter, transportvägar och grannfastigheter.
 • Tillstånd om anläggningen ska vara på annans mark- eller vattenområde

 

Du kan beställa en karta från kommunen, kontakta miljöenheten via Sotenäs kommuns växeln på telefon 0523-66 40 00 eller skicka e-post till miljoenheten@sotenas.se.

Tillstånd

Ibland behöver du tillstånd för att hantera schaktmassor. Då söker du det hos länsstyrelsen. Du behöver också kontakta länsstyrelsen om massorna kan komma att ändra naturmiljön på platsen.

Andra lov och dispenser

Inom detaljplanelagt område kan du behöva Marklov om marknivån ändras. Utanför detaljplanelagt område kan det istället behövas en så kallad 12:6-anmälan till länsstyrelsen.

 

Om massorna ska användas strandnära kan du behöva strandskyddsdispens. Det är viktigt att du känner till vilka skyddsområden som kan påverkas av arbetet, så som vattenskyddsområden, naturreservat, fornlämningar, med mera.

Kan massorna vara förorenade?

Innan arbetet startar ska du göra en bedömning om det finns risk för föroreningar i massorna. Svara på frågorna för att ta reda på vad det är för massor och om du behöver ta prover.

 

 1. Kommer massorna från en fastighet där saneringsarbeten pågår eller har genomförts? Eller kan fastigheten ha fyllts ut med förorenade massor?
 2. Kommer massorna från en fastighet där det bedrivs/har bedrivits industriverksamhet?
 3. Finns det eller har det funnits avfallsupplag, lager av kemikalier, cisterner/tankar eller oljeavskiljare på fastigheten som kan ha förorenat marken?
 4. Kommer massorna från schaktning av vägbankar, bangårdar eller banvallar?
 5. Har tankning av olja, bensin eller diesel eller liknande förekommit på platsen?
 6. Har några olyckor inträffat på platsen, till exempel spill eller brand?
 7. Finns någon annan misstanke om att massorna kan vara förorenade?

 

Om svaret på någon av frågorna är ja bör du ta prover på massorna för att säkert veta vad de innehåller.