Äldre

Omsorg och vård i Munkedals kommun ska präglas av respekt och värdighet för dig som individ i enlighet med vår värdegrund. Vi strävar efter att det ska finnas ett nätverk av trygghet, service, omsorg och vård för alla äldre Munkedalsbor.

Att åldras i Munkedal

Omsorg och vård är en av kommunens viktigaste uppgifter. Målet är att så långt som möjligt ge dig som Munkedalsbo tillgång till omsorg och vård. Insatserna prövas utifrån varje enskild persons behov och görs upp i samråd med den det gäller.


Vilket stöd kan man få?

Hjälpen kommer till dig

De flesta vill bo kvar hemma så länge som möjligt. För att tillgodose detta önskemål satsar Munkedals kommun på social omsorg och hemsjukvård av god kvalitet. Omsorg och vårdarbetets viktigaste uppgift är att ge stöd och hjälp i vardagen när den egna förmågan sviktar.


Läs mer om hjälp i hemmmet.

Biståndsbedömning

Så här söker du insatser

Du ansöker genom att ta kontakt med kommunens biståndshandläggare alternativt handläggare för förenklad biståndshandläggning via kommunens växel telefon: 0524-180 00 eller genom att använda angivna telefonnummer som står under rubriken kontakt.


Vem får ansöka?
Det är endast du själv, vårdnadshavare, god man eller förvaltare som kan ansöka om en insats.


Biståndsenheten handlägger så skyndsamt som möjligt utifrån ditt specifika ärende. Beroende på vilken typ av insats du blivit beviljad kan det dröja från en vecka upp till max 3 månader innan du får din hjälp.


Så här söker du stöd enligt socialtjänstlagen
Socialtjänstlagen säger:


  • att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till stöd/hjälp.
  • att den enskilde genom biståndet ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå.
  • att stödet/hjälpen ska utformas så att det stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv.

 

Utredning
För att kunna avgöra om du har rätt till stöd/hjälp gör kommunens biståndshandläggare en utredning. Utredningen utgår från din livssituation, egna resurser, dina behov och önskemål. Biståndshandläggaren kommer att ställa frågor som:

  • vad du ansöker om
  • ditt boende och ditt sociala liv
  • vad som föranleder ansökan, orsaken till hjälpbehov
  • dina synpunkter och önskemål

Det är ditt individuella behov som avgör rätten till stöd och hjälp. En förutsättning är att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Du får ett skriftligt beslut om vilket stöd du beviljas.


Överklagan

Detta beslut kan överklagas i Förvaltningsrätten. Alla överklagande måste ske skriftligen.

Uppge varför du anser att beslutet är oriktigt och hur du vill att det ska ändras. Kom även ihåg att uppge vilken nämnd eller tjänsteman som fattat beslutet.

Underteckna skrivelsen och uppge ditt fullständiga namn, personnummer,  postadress och telefonnummer. Överklagande ska skickas till:


Kommunstyrelsen, Munkedals Kommun

455 80 Munkedal


För att överklagandet skall kunna prövas måste handlingarna vara oss tillhanda inom 3 veckor från den dag då du fick del av beslutet. Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till förvaltningsrätten, om nämnden/beslutsfattaren inte själv ändrar beslutet på det det sätt du begärt.


Om något är oklart kan du vända dig till den som handlagt ditt ärende. Namnet på handläggaren återfinns på beslutsmeddelandet.


Tolk
Om du inte talar eller förstår svenska har du rätt till tolkhjälp. Rätt att få hjälp av tolk har också du som är allvarligt hörsel- eller talskadad.


Tystnadsplikt
Alla medarbetare i äldreomsorgen har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får tala om för någon utomstående vad du berättat eller annat som de fått reda på när de arbetat tillsammans med dig. De får inte heller utan ditt samtycke lämna ut uppgifter om dig till någon annan myndighet.

Kontakta gärna biståndshandläggaren om du har några frågor.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann