Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som kan sökas hos kommunens socialtjänst då man inte kan tillgodose sina behov på annat sätt. Den som bor eller vistas i kommunen kan söka ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd.


För ansökan om försörjningsstöd, se kontaktuppgifter i kontaktrutan. Vid kontakt per telefon kommer du erbjudas en tid för ett nybesök till socialsekreterare samt få information om vilka handlingar du bör ha med dig till besöket.


Socialsekreteraren som gör utredningen behöver kontrollera de uppgifter du lämnat. Kontroll kan göras hos Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, CSN och Transportstyrelsen mfl. Vid besöket eller då du ansöker får du lämna samtycke till att socialtjänsten får göra dessa kontroller.


Försörjningsstöd är behovsprövat vilket innebär att en socialsekreterare utreder om den som söker är berättigad till bistånd. Vid beräkning av det ekonomiska biståndet utgår socialtjänsten från den gällande riksnormen, hyra och övriga godtagbara utgifter.


Ansökan om ekonomiskt bistånd görs månadsvis och är en tillfällig lösning. Socialtjänsten har som uppdrag att stödja dig till egen försörjning.


Förenklad provberäkning

Du kan på socialstyrelsens hemsida göra en enklare beräkning för att se om din ekonomi ligger över eller under nivån för försörjningsstöd. Se Relaterad information, klicka på provberäkning för att komma till sidan.

Utgifter som de egna inkomsterna och biståndet ska täcka

 • Mat
 • Kläder
 • Fritid och Lek
 • Hygien
 • Förbrukningsvaror
 • TV, Telefon, Dagstidning
 • Hyra/boendekostnad
 • El
 • Hemförsäkring
 • Läkarbesök, recept
 • Fackavgift

Det är viktigt att du lägger undan pengar varje månad till de räkningar och utgifter som biståndet/inkomsterna avser att täcka. Din socialsekreterare kan ej bevilja extra bistånd om du använt pengarna till annat än de är avsedda för.


I regel tas ej hänsyn till banklån eller andra avbetalningar och skulder vid beräkning.

Riksnorm

Konsumentverkets beräkningar ligger till grund för den riksnorm som tillämpas av alla kommuner i hela landet. Vid ditt besök hos socialtjänsten kommer vi att gå igenom och förklara hur din rätt till ekonomiskt bistånd beräknas.

Återbetalning

Återbetalning kan ibland komma ifråga. Återbetalningen är akuellt när det ekonomiska biståndet beviljas

 • som förskott på förmån, t.ex. innestående lön, a-kassa, sjukpenning eller sökt pensionsförmån
 • vid arbetskonflikt

Utbetalning av beviljat bistånd

hos socialtjänsten finns inga kontanter. Beviljat bistånd skickas vanligtvis via bankkonto.

Personakt och tystnadsplikt

Under tiden du uppbär bistånd förs anteckningar i personakt. Dessa har du rätt att läsa. Socialtjänstens personal har tystandsplikt och får inte lämna ut utgifter om dig till obehöriga.

Överklaga beslut

Beslutet om försörjningsstöd enligt kap. 4 § 1 Socialtjänstlagen kan överklagas till Förvaltningsrätten inom tre veckor från att beslut meddelas dig.


Beslut om ekonomiskt bistånd utöver försörjningsstöd enligt Kap. 4 § 2 Socialtjänstlagen kan inte överklagas till förvaltningsdomstol. Beslutet kan däremot överklagas genom laglighetsprövning enligt kommunallagen.


Rikta ditt överklagande till Förvaltningsrätten i Göteborg. Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange nämnd/beslutsfattare eller paragraf i protokollet. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress, och telefonnummer.


Observera att överklagandet riktas till Förvaltningsrätten i Göteborg, men skickas till socialtjänsten i Munkedal:


IFO Munkedals Kommun

455 80 Munkedal


För att din överklagan ska kunna prövas måste handlingarna vara Munkedals Kommun tillhanda inom 3 veckor från den dag du fick del av beslutet.


Har ditt överklagande inkommit i rätt tid kommer handlingarna skickas vidare till Förvaltningsrätten om inte nämnden/beslutsfattaren ändrar beslutet på det sätt du begärt.

Kontakta socialtjänsten om du har några frågor eller önskar hjälp med överklagan.

Andra former av bistånd

Rätten till bistånd gäller inte enbart ekonomiskt bistånd. Det kan också röra sig om olika stöd- och behandlingsinsatser. Har du behov av annat stöd- och/eller behandlingsinsatser kan du kan du ta upp det med din socialsekreterare för mer information.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann