Vad gör en god man eller förvaltare

Många människor i vårt samhälle behöver hjälp med att klara av att sköta sina dagliga göromål. Det kan bero på sjukdom, ålderdom, funktionsnedsättning, missbruk eller psykiska problem.

 

Den rena omvårdnaden ska utföras av de olika sociala skyddsnäten och ingår inte i en god mans uppdrag, men de kan behöva hjälp med att sköta sin ekonomi, bevaka sin rätt eller sörja för sin person. Om man inte kan få hjälp av anhöriga kan det bli aktuellt med en god man.

Vad gör en god man?

En god man är en person som biträder en medmänniska i främst ekonomiska frågor, men även bevakar hens intresse, både på det rent personliga planet och gentemot samhället eller det privata. Ett godmanskap är en helt frivillig hjälp som den enskilde (huvudmannen) får och innehåller inget tvång mot denne.


Omfattningen av arbetet varierar beroende på huvudmannens situation. I de flesta fall handlar det om att ordna med betalning av räkningar, att se till att det finns fickpengar tillgängliga om huvudmannen bor på ett särskilt boende samt att se till att huvudmannen har det bra.

Målet för gode mannen är att försöka skapa en så bra livskvalité för sin huvudman som möjligt utifrån dennes ekonomiska och personliga situation. Det är viktigt att veta att den gode mannen är en intressebevakare och inte en utförare av sociala insatser i något fall.

Vem kan bli god man?

Lagen säger att en god man ska vara erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig. De flesta människor passar in på den beskrivningen.

Gode män är personer med de mest skiftande bakgrunder och förhållanden. En del är erfarna gode män som har många uppdrag, medan andra är nära anhöriga, vänner eller "bara" någon som vill hjälpa till. Valet av god man styrs av vad huvudmannen kan ha önskat och vilket behov som föreligger i det enskilda fallet.


Arbetet kräver allmänna kunskaper i "vardagsekonomi" och hur samhället fungerar och vanligt sunt förnuft. Det krävs också att man lär känna sin huvudman och dennes behov för att kunna uppnå den goda livskvalité för huvudmannen som är målet med uppdraget.


Överförmyndaren gör kontroller hos kronofogden, socialregistret och polisens belastningsregister för att kunna göra bedömning om en person är lämplig att bli god man.

Förvaltare

En förvaltare ska utses i vissa fall när det inte är tillräckligt med en god man. Det kan vara när en person inte har någon insikt om sin svåra situation och riskerar att fara illa, vara till skada för sig själv eller att bli utnyttjad kan en förvaltare utses. Förvaltarskap är tvingande.

Förvaltarskap är en tvångsåtgärd, vilket innebär att det kan förordnas förvaltare utan att samtycke från den hjälpbehövande.


Förvaltarskapet ska anpassas till den enskildes behov, det innebär även att den enskilde förlorar rätten att själv besluta i de frågor som omfattas av förvaltarskapet. En förvaltare kan utses i vissa fall där det visat sig otillräckligt med god man eller att det redan i utredningsskede framgår att godmanskap inte är en tillräcklig insats för att kunna hjälpa personen. Den hjälpbehövande är på grund av sitt hälsotillstånd oförmögen att vårda sig eller sin egendom.

Vad gör en förvaltare?

En förvaltare fungerar som ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen. Den som har förvaltare kallas för "huvudman".

Som förvaltare är du ställföreträdare för en person som saknar förmåga att företräda sig själv vid olika situationer. Det kan handla om ekonomiska, rättsliga och/eller personliga förhållanden. Förvaltaren ska ses som ett biträde, en juridisk representant och samordnare av hjälpinsatser inte en praktisk utförare av tjänster.


Förvaltarens uppdrag kan variera beroende på behovet av hjälp. Det kan gälla till exempel hjälp med ansökningar till myndigheter eller se till att räkningar blir betalda eller att företräda huvudmannen vid olika rättshandlingar. En förvaltares uppgift är att samordna insatser och se till att saker blir utförda. Förvaltaren är ingen praktisk utförare och ska exempelvis inte tvätta, städa och handla för huvudmannen. Ersättning till förvaltaren för utfört uppdrag betalas i form av arvode.


Information från: vad gör en god man

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann