Munkedals kommunvapen

Familj, barn och ungdom

Foto på ett par händer som håller i en vit blomma.

Munkedals kommun arbetar för att uppmärksamma att alla barn och unga i kommunen har goda uppväxtvillkor.

 

Individ- och familjeomsorgen utreder och beviljar bistånd till barn och ungdomar och deras familjer för att främja god uppväxt — och levnadsförhållanden. Insatserna är frivilliga och är enligt socialtjänstlagen, SoL.

 

Ibland måste Individ- och familjeomsorgen utreda ett barns/ungdoms situation utan föräldrarnas samtycke. I dessa fall kan utredningen leda fram till åtgärder enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Familj, barn och ungdom

Individ- och familjeomsorg, IFO


Medborgarcentrum

Telefon: 0524-180 00


Fax IFO: 0524-181 74

Enhetschef barn och unga

Maria Edlund
Telefon: 0524-184 57


Lisa Berndtzen

Telefon: 0524-181 51Telefon till IFO:s mottagningsgrupp

(Orosanmälan barn och unga, ansökningar och avidentifierade konsultationer)

Telefon: 0524-183 86

Måndag-torsdag: kl. 08:00-16:30
Fredag: kl: 08:00-16:00

Övrig tid, se Socialjouren


Avdelningschef
Niklas Borg
Telefon: 0524-181 49