Samlad indivuduell plan - SIP

Samordnad Individuell Plan - SIP arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med psykisk, psykiatrisk och/eller social problematik inte ska hamna mellan "stolarna", det vill säga komma i kläm mellan verksamheter.


SIP ska ge en helhetsbild och förenkla för berörda som snabbt kan få en översikt av alla pågående insatser för den enskilde. En SIP genomförs på den enskildes eller vårdnadshavares initivativ eller samtycke. Målsättningen ska vara tydligt utifrån den enskildes perspektiv. "Vad är viktigt för dig?". Utifrån det syftet kallas berörda parter till ett gemensamt möte för att göra en gemensam plan där det är tydligt för den enskilde och närstående vem som gör vad.


De reviderade riktlinjerna ger förskola och skola samma skyldighet att kalla till en SIP som socialtjänst och hälso- och sjukvård har enligt lag.


Strukturen för samverkan beskrivs i den nya Överenskommelse Samverkan för barns och ungas hälsa.


Riktlinje för SIP i Västra Götaland


Överenskommelse Samverkan för barns och ungas hälsa

Riktlinjerna syftar till:

  • Säkerställa samarbete mellan berörda aktörer så att den enskildes behov av hälo- och sjukvård, socialtjänst och skola tillgodoses.
  • Ökat inflytande och delaktighet för den enskilde.
  • Förbättrad samordning.
  • Uppföljning sker gemensamt och löpande utifrån den enskildes behov och situation.


Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Viktoria Johansson