Vårdnad, boende, umgänge

Munkedals familjerättssekreterare finns i Sotenäs men du kan träffa familjerättssekreteraren i Munkedal om du önskar. För kontakt med handläggare ring 0523-6645 79.

Föräldrarna är överens

Föräldrar som är överens kan skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge för barn. Man vänder sig till familjerättsenheten. Avtalen skall godkännas av socialnämnden och de blir då juridiskt bindande precis som en dom.

Föräldrarna är inte överens

Om föräldrarna inte är överens försöker man hitta en gemensam lösning genom samarbetssamtal. Vid samarbetssamtal deltar alltid båda föräldrarna och en eller två familjerättssekreterare.


Föräldrarna kan själva begära samarbetssamtal eller så kan tingsrätten uppdraga åt socialnämnden, familjerättsenheten att hålla samarbetssamtal med föräldrar.

Vårdnad och vård

Vårdnad är ett juridiskt begrepp, som kan översättas med föräldraansvar, till skillnad från vård, som innebär hur man praktiskt sköter barnen. Föräldrar har vårdnad om sina barn tills de fyller 18 år eller gifter sig.

Gemensam vårdnad

Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna gemensamt har den juridiska vårdnaden om ett barn. Föräldrarna behöver inte bo ihop men de måste kunna fatta gemensamma beslut i frågor som rör barnet. Gifta föräldrar har automatiskt gemensam vårdnad om sina barn.


I samband med faderskapsbekräftelsen kan anmälan göras om gemensam vårdnad. I andra fall kan avtal skrivas på familjerätten, anmälan göras till skatteförvaltningen eller beslut erhålles av tingsrätten.

Enskild vårdnad

Enskild vårdnad innebär att en förälder ensam har den juridiska vårdnaden om ett barn. Om modern är ogift vid barns födelse får hon automatiskt ensam vårdnad om barnet.
Delad vårdnad Delad vårdnad innebär att föräldrarna var och en, ensamma har vårdnaden om olika barn i en syskonskara.
Om föräldrar inte är överens om vårdnaden kan de via samarbetssamtal på familjerättsenheten få hjälp att komma överens. Om det inte lyckas uppstår en tvist, som på föräldrarnas initiativ löses i domstol. Före domstolen fattar beslut begär den en vårdnadsutredning från socialnämnden, familjerättsenheten.

Delad vård

Delad vård innebär att föräldrar som inte bor ihop har barnet växelvis boende hos sig. Det kan vara halva tiden hos varje förälder men det kan även delas på annat sätt.

Faktisk vård

Faktisk vård innebär den praktiska vård som varje förälder ombesörjer när barnet är hos honom eller henne, oberoende om föräldern har vårdnaden om barnet.

Boende och umgänge

Boende

Då föräldrar inte lever tillsammans och har gemensam vårdnad, är det deras uppgift att bestämma var barnet skall bo. Om föräldrarna är oense om boendet kan de få hjälp via samarbetssamtal på familjerättsenheten. Förblir de oeniga kan domstolen besluta om boendet, utan att den gemensamma vårdnaden måste upplösas. Innan domstolen fattar beslut för socialnämnden, familjerättsenheten en boendeutredning.

Umgänge

Barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar och det skall gärna också vara ett vardagsumgänge. Umgänget skall alltid vara till barnets bästa och utformas efter barnets behov. Det skall aldrig vara en plikt för barnet. Om föräldrarna inte kan komma överens kan de få hjälp via samarbetssamtal på familjerättsenheten. Lyckas inte detta kan domstolen besluta efter att det gjorts en umgängesutredning på familjerättsenheten.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann