Invandring och integration

Integration är en ömsesidig process som involverar både personen och samhället i stort. Detta innebär att den som är nyanländ invandrare i Munkedals kommun ska ha möjlighet att utveckla och stärka sina resurser för att bli delaktig i samhället men också att samhället kan tillvarata den kompetens som en nyanländ kan tillföra.


Arbetet utgår ifrån målen som finns i den svenska integrationspolitiken:

 • Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.
 • En samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund.
 • En samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser som följer av samhällets grundläggande demokratiska värderingar och som alla oavsett bakgrund ska vara delaktiga i och medansvariga för.

Kommunens integrationsarbete

Vi arbetar med mottagning och introduktion för flyktingar, samt verkar för samordning och utveckling av kommunens integrationsarbete.

Vad är integration?

För individen: Att förstå och kunna orientera sig samt ha makten att kunna fatta egna beslut. Kartläggning och eventuell komplettering av kompetens, vilket leder till en etablering i samhället och ett arbete för att kunna försörja sig. Allt detta ger en trygghet, ett av våra grundläggande behov.


Samhället: Kunskap och förståelse om flyktingarnas situation. Möjligheter att kunna vara delaktig i integrationsarbetet på olika sätt.

Vårt uppdrag i korthet

 • Förmedla en första bostad till nyanlända flyktingar och ge ett första ekonomiskt stöd i väntan på statens etableringsersättningar.
 • Hjälpa till med barnomsorg/skola. Svenska för invandrare (SFI), samt samhällsinformation.
 • Informera/hänvisa hälsofrågor till landstinget.
 • Bidra till att bevaka, initiera och samordna integrationsfrågor inom kommunen.

Arbetsförmedlingen har det samordnade ansvaret, upprättar etableringsplan och beviljar etableringsersättning med mera.

Mål

Våra nyanlända ska få en god mottagning och etablering (egenförsörjning inom 24 månader – arbete eller studier.) Det innebär en introduktion som leder till ett bra liv där individens kompetens och erfarenhet tas tillvara och goda möjligheter till arbete skapas. Målen med integrationsarbetet är:

 • Erbjuda flyktingar som tvingats lämna sina hemländer, på grund av till exempel krig och förföljelse, en trygg plats där de kan leva.
 • Öka antalet kommuninvånare.
 • Med hjälp av våra nya kommuninvånare bidrar vi till att lösa delar av nuvarande och framtida rekryteringsbehov.
 • Våra nya kommuninvånare ska trivas och få ett gott nätverk i vår kommun och vilja bo kvar här.

Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag syftar till att den som är ny i Sverige så snabbt som möjligt ska lära sig svenska, komma närmare arbetsmarknaden och klara sin egen försörjning. Under två års tid kan den nyanlände ta del av olika insatser, som utbildning eller praktik. Etableringsinsatserna görs i samverkan med flera olika aktörer, och det är Arbetsförmedlingen som har det samordnande ansvaret.

Kommunens ansvar i etableringen:

 • Mottagande
 • Bostadsförsörjning
 • Undervisning i svenska (SFI)
 • Samhällsorientering och annan vuxenutbildning
 • Skola
 • Barnomsorg
 • Insatser inom det sociala området

Ett gemensamt ansvar i kommunen

Det är gemensamt ansvar i kommunen till att göra vistelsen här så trygg som möjligt för dessa ensamkommande barn, hur kort eller lång den än blir. Mottagandet samordnads av socialtjänst, överförmyndarnämnd och skola.

Ensamkommande barn och ungdomar

Varje år kommar barn och ungdomar utan medföljande föräldrar eller annan vårdnadshavare till Sverige för att ansöka om asyl, så kallade ensamkommande barn.


Kommunen har att avtal med Migrationsverket att erbjuda platser för asylsökande barn, verksamheten tillhör integration.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann