Tolk

Språktolkning

En språktolk gör det möjligt för människor som inte förstår varandras språk att tala med varandra. En språktolk tolkar allt som sägs, men deltar inte i samtalet. Tolken är opartisk och har tystnadsplikt. Det är myndigheten som beställer och betalar för språktolkning. Tolkförmedling Väst förmedlar tolktjänster på så gott som alla efterfrågade språk. Alla tolkar som anlitas har dokumenterade kunskaper. Tolkningen kan gå till på olika sätt:

Tolk på plats

​Om tolken befinner sig på samma plats som tolkanvändare (handläggare/vårdpersonal) och klient/patient kallas det för platstolkning. Tolkens uppgift är att före samtalet redogöra för sin roll. Tolken tolkar muntligt allt som sägs i rummet och kan inte åta sig andra uppgifter.

Telefontolkning

Telefontolkning fungerar bra i många fall men kräver vissa förutsättningar. Vid telefontolkning sker tolkningen genom högtalartelefon och tolken är inte närvarande i rummet där samtalet förs. Det är viktigt att ljudkvaliteten är god vid telefontolkning. För att säkerställa sekretessen och för att inte bli störd, måste tolken befinna sig i en avskilt rum under tolkningen. Telefontolkning är även ett smidigt sätt att lösa akuta tolkbehov.

Meddelandeservice

Meddelandeservice kan du beställa när ett kortare meddelande behöver lämnas per telefon till någon vars språk du inte talar. Ett vanligt meddelande är avbokning av en bokad tid eller besked om ny tid.


Läs mer på Tolkförening Väst.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann