Förstudie boendeplatser äldreomsorg

Välfärdsnämnden fick hösten 2016 i uppdrag av kommunstyrelsen att inventera lämpliga platser för att bygga ett nytt särskilt boende (äldreboende). Olika förslag har därefter presenterats och i juni 2017 beslutade kommunfullmäktige att det skulle byggas i Dingle. Detta beslut har inte verkställts då ytterligare utredningar genomförs.

Underlag för förstudien tas fram av välfärdsförvaltningen i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen och med stöd av externa aktörer.

Bakgrund

Välfärdsnämnden beslutade 2020-11-19 §91, att starta en förstudie för att utreda hur kommunen på bästa sätt skall tillgodose ett prognosticerat behov av 130 boendeplatser år 2030, enligt kommunens äldreomsorgsprogram 2020-2025 (dnr VFN 2020-91). Utöver detta bedömdes behovet av korttidsplatser vara oförändrat med 12 korttidsplatser.


Välfärdsnämnden genomförde 2021-12-16 en workshop där fyra scenarier presenterades och diskuterades.

Scenario A:

 • Nytt boende i Dingle
 • Allégården bibehålls
 • Ekebacken bibehålls (korttidsavdelning)
 • Sörbygården bibehålls
 • Dinglegården avvecklas

Scenario B:

 • Nytt boende på Kungsmarken
 • Allégården bibehålls
 • Sörbygården bibehålls
 • Dinglegården avvecklas
 • Ekebacken avvecklas (korttidsavdelning)

Scenario C:

 • Nytt boende på Kungsmarken
 • Dinglegården bibehålls
 • Sörbygården bibehålls
 • Allégården avvecklas
 • Ekebacken avvecklas (korttidsavdelning)

Scenario D:

 • Nytt boende Dingle
 • Allégården bibehålls
 • Ekebacken bibehålls (korttidsavdelning)
 • Sörbygården avvecklas


Utredning av scenario B och C

Välfärdsnämnden beslutade 2022-01-27 att utreda nybyggnation på Kungsmarken i Munkedal (scenario B och C) för att senare jämföra med tidigare utredningar och förslag.

Scenario B innebär:

 • Nytt boende i Munkedal på Kungsmarken med 48 lägenheter och 12 korttidsplatser
 • Sörbygårdens 28 platser bibehålls
 • Allégårdens 54 platser bibehålls
 • Dinglegårdens 14 platser avvecklas
 • Ekebacken avvecklas (korttidsavdelning)
 • Lokaler för hemtjänsten i Munkedal, hemsjukvården, rehab, dagverksamhet med mera samlokaliseras med nytt boende på Kungsmarken

Scenario C innebär:

 • Nytt boende i Munkedal på Kungsmarken med 84 lägenheter och 12 korttidsplatser
 • Sörbygårdens 28 platser bibehålls
 • Dinglegårdens 14 platser bibehålls
 • Lokaler för hemtjänsten i Munkedal, hemsjukvården, rehab, dagverksamhet med mera samlokaliseras med nytt boende på Kungsmarken
 • Allégården avvecklas
 • Ekebacken avvecklas (korttidsavdelning)

Syftet med förstudien är att redovisa underlag för kommande beslut om nytt äldreboende, som grundar sig på verksamhetens behov, framtida kostnader för drift och underhåll samt bedömd investeringskostnad.


Målet är att tillgodose ett ökat behov av äldreomsorgsplatser samt att modernisera både boendemiljön och arbetsmiljön så att de uppfyller moderna förväntningar och krav.


Organisation kring förstudien

Välfärdsnämnden har uppdrag att ta fram förslag utifrån förstudien.


En politisk styrgrupp är tillsatt bestående av representanter från Välfärdsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen.


En arbetsgrupp bestående av Välfärdsförvaltningen i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen och med stöd av externa aktörer tar fram underlag för förstudien.


Preliminär tidplan för förstudie

Tidplan 2022/2023

Datum

Händelse

21 sep 2022

Workshop med Välfärdsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden angående alternativa möjliga placeringar för skolor och särskilt boende.

Välfärdsnämnden gjorde studiebesök på Dinglegården och Allégården.

22 sep 2022

Välfärdsnämnden gjorde studiebesök på särskilt boende på Fiskebäck i Lysekil

20 okt 2022

Möte med Välfärdsnämnden med presentation av nuläge, förutsättningar och behov

8 nov 2022

Styrgruppsmöte med lägesrapport från arbetet med alternativa lösningar

17 nov 2022

Möte med Välfärdsnämnden med lägesrapport

15 dec 2022

Möte med Välfärdsnämnden med lägesrapport

16 feb 2023

Möte VFN om förstudien och det fortsatta arbetet

16 mar 2023

Möte VFN med information om förstudien

13 april 2023

Möte VFN med beslut om alternativ och inriktning

15 maj 2023

Möte KS med beslut om alternativ och inriktning i budget 2024

19 juni 2023

Möte KF med beslut om budget 2024


Mer information

Delrapport 1 – Bakgrund, nuläge och förutsättningar Pdf, 425.5 kB.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann