Centrala barn- och elevhälsans personal

Kontaktuppgifter‌

Befattning

Område

Namn

Telefon

Skolpsykolog

Hela kommunen

Britt-Mari Bjernhede

0524-182 37

Specialpedagog

Förskola

Ulla-Britt Ohlsson

0524-180 19

Specialpedagog

Förskola/Grundsärskola

Helene Nilsson

0524-79 96 26

Logoped

Förskola

Eva Inerot

0524- 184 72

Kurator

Bruksskolan och
Hedekas skola

Josefine Gunnarsson

0524- 184 62

Kurator

Kungsmarksskolan och Grundsärskolan

Angelica Strand

0524- 183 77

Kurator

Munkedalsskolan och Träningsskola

Sara Mehamedi

0524- 180 36

Kurator

Svarteborg

Emielle Bernhardt

0524-180 12

Skolsköterska

Bruksskolan och Hedekas skola

Lena Cullberg

0524- 183 12


Skolsköterska

Centrumskolan, Hällevadsholms skola och Kunskapens Hus

Linda Bjurhoff

0524- 182 61

Skolsköterska

Munkedalsskolan och Processtekniska Gymnasiet

Therese Dahlqvist

0524- 182 38

Skolsköterska

Kungsmarksskolan och Grundsärskolan 7-9

Ingela Johansson

0524- 184 35

Skolläkare

Hela kommunen


Kontakt via skolsköterskaSpecialpedagog i förskolan och på familjecentralen

Specialpedagogen i förskolan är en stöd och resursfunktion främst riktat till kommunens förskolor och pedagogiska omsorg.


 • Utifrån aktuella styrdokument arbeta med konsultation, observation, kartläggning, utredning, rådgivning och handledning till personal och arbetslag.
 • Arbetets inriktning och syfte skall vara främjande för barns utveckling.
 • Arbetet ska verka för ett förebyggande och hälsofrämjande klimat.
 • Arbetet utgår ifrån ett salutogent förhållningssätt genom att upptäcka och stödja utvecklande relationer, miljöer, styrkor och förmågor.
 • Samverka med övriga aktörer inom verksamhetsområdet i kommunen samt externa medarbetare.
 • Ingå i förskolornas BHM och där bidra med specialpedagogisk kompetens.

Specialpedagog, för elever mottagna i grundsärskolan

 • Arbeta förebyggande med tidiga insatser för att främja barn och ungas lärande, utveckling och hälsa.
 • Utföra specialpedagogiskt utlåtande.
 • Delta i nätverksarbete kring elever.
 • Samverka med skolledning, övriga professioner i central elevhälsa och externa kontakter.
 • Bidra med kompetensutveckling i kommunen.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Lena Cullberg