Betyg och bedömning

Bedömning och betygsättning är två mycket viktiga pedagogiska uppgifter när det gäller att följa elevens kunskapsmässiga utveckling. I dagens skola är det viktigt att också eleven involveras i bedömningsarbetet för att skapa förutsättningar för ett livslångt lärande.


Eleven ska vara väl medveten om målen för sitt lärande, vad det är som bedöms och vad som utmärker kvalitet i arbetet. Läraren ska därför arbeta aktivt med att tydliggöra mål, följa upp elevens lärande och ge återkoppling som hjälper eleven att nå målen eller är på våg att uppnå målen för ämnet.


Som förälder har du rätt att ta del av ditt barns kunskapsutveckling. Genom elevens individuella utvecklingsplan med skriftliga omdömen (åk 1-5) och genom betyg (åk 6-9) samt genom utvecklingssamtal, kan du få information om hur det går för ditt barn. I Munkedals grundskolor används lärplattformen Unikum där läraren lägger upp planering, återkoppling och bedömning och där föräldrar kan följa elevens kunskapsutveckling.

Betygsättning

Från och med höstterminen i årskurs 6 får eleverna betyg i slutet av varje termin.Terminsbetyg  är en sammanfattande bedömning  av de kunskaper eleven visat under den aktuella terminen och endast en bedömning av de kunskapskrav som eleven undervisats i under denna period. Betygen kan därför variera mellan terminer beroende på arbetsformer och faktainnehåll denna period.


Slutbetyg sätts i slutet av årskurs 6 och i slutet av årskurs 9. Då bedöms elevens kunskaper mot alla kunskapskrav och läraren beaktar då också tidigare dokumentation av elevens kunskaper. Störst betydelse för elevens slutbetyg har dock det som gjorts under det senaste läsåret. Det är möjligt för eleven att nå högsta betyg vid alla betygstillfällen och i alla årskurser.


Betygssystemet

Sverige har ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem som också kan ge information om elevers kunskapsutveckling. Läraren bedömer vad eleven kan i relation till kunskapskraven för respektive ämne. Betygen sätts från skala F - A. E betecknar godkända kunskaper medan A är högsta godkända betyg. F är ett underkänt betyg och ett – (streck) innebär att eleven inte varit tillräckligt närvarande för att läraren ska ha ett underlag att basera sin bedömning på.


För att nå exempelvis A i ett ämne måste eleven ha nått A i alla de kunskapskrav som testats och vägts in vid betygsättning. Eleven kan testa samma kunskapskrav flera gånger och det är alltid det bästa eleven presterar som vägs in i betygsättningen. Det är alltså möjligt för elever att misslyckas vid enskilda tillfällen och få möjlighet att visa sina kunskaper vid ett annat tillfälle.


Meritvärde kan räknas ut genom att man adderar värdet på elevens alla betyg och delar med antalet ämnen eleven fått betyg i. Betygens värde är:

A – 20
B – 17.5
C – 15
D – 12.5
E – 10
F – 0

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Adnan Ramulic