Elevinflytande

Inflytande över utbildningen

Skollagen, grundskolans läroplan och barnkonventionen säger att elever och vårdnadshavare ska ges inflytande över utbildningen.

Det ska finnas forum för samråd på varje skolenhet. Samråden ska behandla frågor som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för eleverna och vårdnadshavarna. Där ska de informeras om förslag till beslut och kunna komma med synpunkter innan beslut fattas. Alla som arbetar i skolan ska samarbeta med elever och vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.

Inflytande över det egna lärandet

Genom utvecklingssamtal en gång per termin och skriftliga individuella utvecklingsplaner ska läraren ge elever och vårdnadshavare tydlig information om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i ämnena och hur eleven ska kunna nå målen.


Eleven ska vara delaktig i sitt egna lärande. Elevens möjlighet att påverka sin kunskapsutveckling ökar ju tydligare skolan kan beskriva målen och elevens väg dit. Genom webbplattformen Unikum kan vårdnadshavare följa elevens utveckling, lärande och vad den förväntas lära fortsättningsvis.


Varje vecka finns möjlighet för alla elever att ha klassråd ihop med klassföreståndare. Då diskuteras veckan, vad som händer framöver och särskilda frågor som är angelägna hos eleverna. Eventuella frågor som klassen har tas med till elevrådet.

Elevrådet träffas en gång i månaden och här diskuteras frågor som är viktiga ur ett elevperspektiv. Andra typer av ansvar förmedlas ut från skolledningen för ökad delaktighet bland eleverna i skolans utveckling.