Rektorns sida

Bild på två flickor som ligger på rygg i gräset och tittar mot himmelen med händerna under huvudet.

Övergripande för vår skola är att all personal ska värna om alla elever och se till deras bästa utifrån en helhetssyn, där trygghet och meningsfullhet i tillvaron skall råda, våra elever ska må bra, bli sedda och bekräftade samt ges goda möjligheter till kunskapsutveckling i en positiv och tillåtande miljö.


Hela vår skola arbetar hälsofrämjande, där vi ständigt arbetar med att utveckla vår skolgårdsmiljö för att stimulera till lek och samverkan i olika aktiviteter. En hälsofrämjande skola innebär för oss som arbetar i verksamheten att våra elever ges dagliga möjligheter till fysiska aktiviteter. Miljötänkandet ska genomsyra vår undervisning så att våra elever utifrån ålder och mognad på så sätt kan skapa och utveckla en miljömedvetenhet.


Som rektor vill jag vara med och påverka framtiden där jag själv tillsammans med elever och medarbetare skapar arenor så att våra elever utvecklas till harmoniska människor med grundläggande demokratiska värderingar som vårt samhälle ska vila på.


Verksamheten ska vara en skola för alla, där alla elever ges de bästa förutsättningar för att utvecklas kunskapsmässigt och socialt. Min målsättning är att vår skola ska vara den bästa som föräldrar kan välja för sina barn.


Vår ambition är att varje elev som lämnar Bruksskolan ska ha en god självkänsla, ha grundläggande kunskaper, kunna samarbeta och ta ansvar så att de står rustade för de krav som framtida studie- och yrkesliv ställer.


Alla på Bruksskolan ska vara medvetna om att vi har ett viktigt samhällsuppdrag och att det i vår verksamhet ständigt kommer att finnas områden som vi behöver utveckla och förbättra.


Rektor

Senast ändrad:

Sidansvarig: Annika Svensson