Modersmål, minoritetsspråk

Barn och elever med ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i skolan.


Med modersmål menar man vanligtvis det eller de första språk som talas i hemmet. Modersmålet har stor betydelse för barns språk-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska som andra språk.

Förskola och förskoleklass

I förskolan och förskoleklassen arbetar man med modersmålsstöd för att barn med annat modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. Personalen anpassar aktiviteter, arbetssätt, miljö och material efter barnens behov. Särskilda åtgärder som tvåspråkig personal eller kulturstödjare kan vara ett komplement. Även barnens föräldrar är en viktig tillgång och resurs för barns språkutveckling. Det är förskolechefen som ansvarar för utformning och genomförande av modersmålsstöd.

Grund- och gymnasieskola

Modersmål är ett eget ämne i grund- och gymnasieskolan med egen kursplan som man får betyg i. Modersmålsundervisning kan anordnas utanför den garanterade undervisningstiden. Rätten till modersmålsundervisning i skolan är reglerad i skollagen.

Modersmål

Modersmålsundervisning erbjuds elever om en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål. Undervisning i modersmål erbjuds om det är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och om eleven har grundläggande kunskaper i språket.


Adoptivbarn med annat modersmål och med grundläggande kunskaper i språket har också rätt att få modersmålsundervisning. Det är rektor som fattar beslut om en elev har rätt att få modersmålsundervisning eller inte.


Modersmålsundervisningen ska främja elevers utveckling till att bli aktivt tvåspråkiga med ökad möjlighet till bibehållen identitet och kulturkompetens. Forskning har visat att elever som har modersmålsundervisning har fördelar av undervisningen även när det gäller att utvecklas i svenska språket och möjligheten att få betyg i andra skolämnen.


En plats i modersmålsgrupp innebär obligatorisk närvaro. För att vara berättigad till modersmålsundervisning gäller följande:

  • en eller båda föräldrarna pratar annat språk än svenska och att språket utgör det dagliga umgängesspråket för eleven
  • eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket

Skolan kommer att anordna eventuell modersmålsundervisning i regel utanför ordinarie skoldag och på någon eller några skolor i kommunen. Ansökan gäller stadievis och behöver inte göras om förrän eleven byter stadie. Om eleven önskar avsluta modersmålsundervisning eller ta bort sin ansökan ska detta meddelas av vårdnadshavare på blankett om avslut. Modersmål är ett ämne med egen kursplan. Omdömen och betyg sätts enligt de kunskapskriterier som finns i åk 6 och 9. Kommunen är skyldig att anordna undervisningen om det finns minst fem elever som önskar ett språk, undantaget minoritetsspråken som anordnas om minst en elev önskar läsa detta och uppfyller kriterierna, samt att det finns en lämplig lärare att tillgå.

 

Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. En romsk elev som kommer från utlandet får dock ges modersmålsundervisning i två språk om det finns särskilda skäl.

Nationella minoritetsspråk

Modersmålsundervisning i något av de fem minoritetsspråken finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch kan erbjudas även om det inte är dagligt umgängesspråk eller om eleven saknar grundläggande kunskaper. Undervisning i minoritetsspråk kan ges som förstaspråk eller som andraspråk. För att ordna undervisning i något av de nationella minoritetsspråken räcker det med att en elev ansökt om undervisning och under förutsättning att det finns en lärare som bedöms kunna undervisa i språket.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk som ges utanför timplanebunden tid är inte begränsad till ett viss antal läsår.

 


Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Adnan Ramulic