Förstudie - skolor centrala Munkedal

Bild på en bok med bokstäver som ligger på ett bord.

Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att presentera förslag till beslut angående byggnation av en ny skola i central Munkedal - kompletterat med ett alternativ till nybyggnad som innebär renovering och utbyggnad av befintliga F-6 skolor i centrala Munkedal.

Underlag för förstudien tas fram av Barn- och utbildningsförvaltningen i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen och med stöd av externa aktörer som arkitekter och fastighetskonsulter.

Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden ska enligt beslut från Kommunfullmäktige 2021-05-31 §56, återkomma med förslag till beslut angående

  • byggnation av ny 4-6-skola,
    alternativt
  • renovering och utbyggnad av befintliga F-6 skolor i Munkedal.

Beslutsunderlaget skall innehålla konsekvensbeskrivningar av båda alternativen, såväl verksamhetsmässiga/kvalitetsmässiga, som ekonomiska för nämnden och för kommunen som helhet.


Som stöd till förstudien finns den av KS 2021-01-18, § 7, beställda volymstudien gällande F-6 skolorna. Likaså kommer delar av den redan genomförda förstudien för ny 4-6-skola användas för att rationalisera arbetsprocessen.


I förstudien beaktas även Kulturskolans och Kungsmarksskolans behov då de kan beröras av förstudiens åtgärdsförslag.


Organisation kring förstudien

Barn- och utbildningsnämnden har uppdrag att ta fram förslag utifrån förstudien.


En politisk styrgrupp är tillsatt bestående av representanter från Barn- och utbildningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen.


En arbetsgrupp bestående av av Barn- och utbildningsförvaltningen i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen och med stöd av externa aktörer som arkitekter och fastighetskonsulter, tar fram underlag för förstudien.


Preliminär tidplan för förstudie

Tidplan 2022/2023 - kan komma att justeras

Tidpunkt

Händelse

18 maj

Möte med styrgrupp, arbetsgrupp, Barn- och utbildningsnämnden - information om nuläge, inklusive studiebesök på Hedekas skola, Bruksskolan och Källdalsskolan i Uddevalla. 

7 juni

Styrgruppsmöte

15 juni

Möte med Barn- och utbildningsnämnd kring förutsättningar och behov

21 sept

Möte Barn- och utbildningsnämnd om olika alternativa lösningar

27 sept

Styrgruppsmöte

19 okt

Barn- och utbildningsnämnden,
information om läget i förstudien

okt

Styrgruppsmöte

8 nov

Styrgruppsmöte med lägesrapport

15 nov

Möte Barn- och utbildningsnämnd

med avstämning av alternativ

nov

Styrgruppsmöte

14 dec

Barn- och utbildningsnämnden,
med lägesrapport

18 jan 2023

Möte med barn- och utbildningsnämnden med information om kostnadsbedömningar

15 feb 2023

Möte barn- och utbildningsnämnden om förstudiens tre delrapporter och det fortsatta arbetet

8 mars 2023

Möte barn- och utbildningsnämnden med information om förstudien

19 april 2023

Möte barn- och utbildningsnämnden med beslut om alternativ och inriktning

15 maj 2023

Möte kommunstyrelsen med beslut om alternativ och inriktning

19 juni 2023

Möte kommunfullmäktige


Mer information

Delrapport 1 - Nuläge - Förstudie skolor centrala Munkedal (PDF) Pdf, 291.5 kB.


Delrapport 2 - Förutsättningar och behov - Förstudie skolor centrala Munkedal (PDF) Pdf, 1.7 MB.


Delrapport 3 - Olika alternativa lösningar - Förstudie skolor centrala Munkedal (PDF) * Pdf, 1 MB.

* Förstudiens delrapport 3 planeras revideras utifrån ändrat mål beträffande invånarantal i kommunen till 11 500 invånare

- samt ytterligare ett alternativ (alternativ H), som bland annat innefattar en ny F-6 skola belägen väster om Bruksskolan.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Webbredaktion Munkedal