Förstudie - skolor centrala Munkedal

Barn- och utbildningsnämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige att presentera förslag till beslut angående byggnation av en ny skola i central Munkedal - kompletterat med ett alternativ till nybyggnad som innebär renovering och utbyggnad av befintliga F-6 skolor i centrala Munkedal. Förstudien är nu godkänd av kommunfullmäktige och ett beslut om fortsatt beredning av det så kallade alternativ H1 har tagits.

Underlag för förstudien har tagits fram av Barn- och utbildningsförvaltningen i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen och med stöd av externa aktörer som arkitekter och fastighetskonsulter.


Förstudie - Rapporter


Förstudierapport, komplett - Skolor centrala Munkedal (PDF) Pdf, 3.1 MB.


Delrapport 1 - Nuläge - Förstudie skolor centrala Munkedal (PDF) Pdf, 291.5 kB.


Delrapport 2 - Förutsättningar och behov - Förstudie skolor centrala Munkedal (PDF) - reviderad * Pdf, 1.8 MB.


Delrapport 3 - Olika alternativa lösningar - Förstudie skolor centrala Munkedal (PDF) - reviderad * Pdf, 1.1 MB.


Delrapport 4 - Ekonomiska konsekvenser - Förstudie skolor centrala Munkedal (PDF) Pdf, 330.5 kB.


* Förstudiens delrapport 2 och 3 är reviderade utifrån ändrat mål beträffande invånarantal i kommunen till 11 500 invånare.

Delrapport 3 har även kompletterats med ytterligare ett alternativ (alternativ H), som bland annat innefattar en ny F-6 skola.


Presentation från allmänna informationsmöten - maj 2023

Presentation allmänna informationsmöten i PDF-format Pdf, 1.4 MB.


Beslut om förstudie och skolalternativ

Kommunfullmäktige tog i slutet av maj 2023 beslut om att godkänna förstudien och att alternativ H1, det vill säga att bygga en ny skola som ersätter Munkedalsskolan och Bruksskolan, ska beredas vidare för ett genomförande.

 

Beredningen av en gemensam F–6-skola kommer bland annat utreda var den nya skolan ska ligga och hur den ska utformas.


Kommunfullmäktige beslutade även att en projektering av ny F–6-skola ska ta hänsyn till Kulturskolans behov av lokaler, samt möjligheterna till en samlingssal i anslutning till skolan.Preliminär tidplan för förstudie

Tidplan 2022/2023 - kan komma att justeras

Tidpunkt

Händelse

18 maj

Möte med styrgrupp, arbetsgrupp, Barn- och utbildningsnämnden - information om nuläge, inklusive studiebesök på Hedekas skola, Bruksskolan och Källdalsskolan i Uddevalla. 

7 juni

Styrgruppsmöte

15 juni

Möte med Barn- och utbildningsnämnd kring förutsättningar och behov

21 sept

Möte Barn- och utbildningsnämnd om olika alternativa lösningar

27 sept

Styrgruppsmöte

19 okt

Barn- och utbildningsnämnden,
information om läget i förstudien

okt

Styrgruppsmöte

8 nov

Styrgruppsmöte med lägesrapport

15 nov

Möte Barn- och utbildningsnämnd

med avstämning av alternativ

nov

Styrgruppsmöte

14 dec

Barn- och utbildningsnämnden,
med lägesrapport

18 jan 2023

Möte med barn- och utbildningsnämnden med information om kostnadsbedömningar

15 feb 2023

Möte barn- och utbildningsnämnden om förstudiens tre delrapporter och det fortsatta arbetet

8 mars 2023

Möte barn- och utbildningsnämnden med information om förstudien

3 april

Möte barn- och utbildningsnämnden med information om förstudien

19 april 2023

Möte barn- och utbildningsnämnden med beslut om alternativ och inriktning

11 maj 2023

Informationsmöte för allmänheten i Kungsmarksskolans matsal, kl. 18:00

15 maj 2023

Möte kommunstyrelsen

22 maj 2023

Informationsmöte för allmänheten i Kungsmarksskolans matsal, kl. 18:00

24 maj 2023

Informationsmöte för allmänheten i Kungsmarksskolans matsal, kl. 18:00

29 maj samt
19 juni 2023

Möten kommunfullmäktige


Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden ska enligt beslut från Kommunfullmäktige 2021-05-31 §56, återkomma med förslag till beslut angående

  • byggnation av ny 4-6-skola,
    alternativt
  • renovering och utbyggnad av befintliga F-6 skolor i Munkedal.

Beslutsunderlaget skall innehålla konsekvensbeskrivningar av båda alternativen, såväl verksamhetsmässiga/kvalitetsmässiga, som ekonomiska för nämnden och för kommunen som helhet.

Som stöd till förstudien finns den av KS 2021-01-18, § 7, beställda volymstudien gällande F-6 skolorna. Likaså kommer delar av den redan genomförda förstudien för ny 4-6-skola användas för att rationalisera arbetsprocessen.


I förstudien beaktas även Kulturskolans och Kungsmarksskolans behov då de kan beröras av förstudiens åtgärdsförslag.

Organisation kring förstudien

Barn- och utbildningsnämnden har uppdrag att ta fram förslag utifrån förstudien.

 

En politisk styrgrupp är tillsatt bestående av representanter från Barn- och utbildningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen.

 

En arbetsgrupp bestående av av Barn- och utbildningsförvaltningen i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen och med stöd av externa aktörer som arkitekter och fastighetskonsulter, tar fram underlag för förstudien.


Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Webb Redaktion