Förstudie - skolor centrala Munkedal

Bild på en bok med bokstäver som ligger på ett bord.

Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att presentera förslag till beslut angående byggnation av en ny skola i central Munkedal - kompletterat med ett alternativ till nybyggnad som innebär renovering och utbyggnad av befintliga F-6 skolor i centrala Munkedal.

Underlag för förstudien tas fram av Barn- och utbildningsförvaltningen i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen och med stöd av externa aktörer som arkitekter och fastighetskonsulter.

Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden ska enligt beslut från Kommunfullmäktige 2021-05-31 §56, återkomma med förslag till beslut angående

  • byggnation av ny 4-6-skola,
    alternativt
  • renovering och utbyggnad av befintliga F-6 skolor i Munkedal.

Beslutsunderlaget skall innehålla konsekvensbeskrivningar av båda alternativen, såväl verksamhetsmässiga/kvalitetsmässiga, som ekonomiska för nämnden och för kommunen som helhet.


Som stöd till förstudien finns den av KS 2021-01-18, § 7, beställda volymstudien gällande F-6 skolorna. Likaså kommer delar av den redan genomförda förstudien för ny 4-6-skola användas för att rationalisera arbetsprocessen.


I förstudien beaktas även Kulturskolans och Kungsmarksskolans behov då de kan beröras av förstudiens åtgärdsförslag.


Organisation kring förstudien

Barn- och utbildningsnämnden har uppdrag att ta fram förslag utifrån förstudien.


En politisk styrgrupp är tillsatt bestående av representanter från Barn- och utbildningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen.


En arbetsgrupp bestående av av Barn- och utbildningsförvaltningen i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen och med stöd av externa aktörer som arkitekter och fastighetskonsulter, tar fram underlag för förstudien.


Preliminär tidplan för förstudie

Tidplan 2022

Tidpunkt

Händelse

18 maj

Möte med styrgrupp, arbetsgrupp, Barn- och utbildningsnämnden - information om nuläge, inklusive studiebesök på Hedekas skola, Bruksskolan och Källdalsskolan i Uddevalla. 

7 juni

Styrgruppsmöte

15 juni

Möte med Barn- och utbildningsnämnd kring förutsättningar och behov

sept

Styrgruppsmöte (datum ej fastställt)

21 sept

Möte Barn- och utbildningsnämnd med presentation av förstudien i sin helhet

19 okt

Barn- och utbildningsnämnden,
beslut om förslag

14 nov

Kommunstyrelsen, beslut om förslag

12 dec

Kommunfullmäktige, beslut


Mer information

Delrapport 1 - Nuläge - Förstudie skolor centrala Munkedal (PDF) Pdf, 291.5 kB.

 

Delrapport 2 - Förutsättningar och behov - Förstudie skolor centrala Munkedal (PDF) Pdf, 1.7 MB.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Webbredaktion Munkedal