Åtgärdsprogram och utvecklingsplan

Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande. Det gäller både barn och ungdomar som har lätt att nå skolans kunskapskrav och de som behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet.

Skolan är skyldig att ge särskilt stöd till de barn och ungdomar som har svårigheter. Det är rektorns ansvar att se till att elevernas behov av stöd utreds.

Åtgärdsprogram

Om det vid en utredning visar sig att ditt barn har behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas. Du som är vårdnadshavare får tillsammans med ditt barn möjlighet att delta i arbetet med åtgärdsprogrammet.


Åtgärdsprogrammet ska användas av skolan för att planera och utveckla den pedagogiska verksamheten för ditt barn. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.

Individuell utvecklingsplan, IUP

Minst en gång varje termin har du som vårdnadshavare tillsammans med ditt barn rätt till ett muntligt utvecklingssamtal tillsammans med ditt barns lärare eller mentor.


Syftet med ett utvecklingssamtal är att gemensamt komma fram till hur elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling bäst kan stödjas och att formulera samt dokumentera detta i en individuell utvecklingsplan, IUP. Kravet på skriftlig plan gäller elever i grundskolan och grundsärskolan som inte får betyg i årskurs 1-5. En skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) innehåller två delar; omdömen och planering.


IUP och skriftliga omdömen

Munkedals kommun använder UNIKUM som är ett digitalt IUP-program. Här läggs elevernas lärandemål in, men även planeringar, bilder och dokumentation över elevernas kunskapsutveckling.


Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Lena Cullberg