Publicerad:

Senast ändrad:

Kalkning av sjöar

Flygfoto över en hjärtformad sjö i ett skogslandskap.

Under vecka 31 kommer sjöar och våtmarker i kommunen att kalkas med hjälp av helikopter.

Eldning av kol, olja och andra fossila bränslen har medfört
utsläpp av svavelföreningar som har försurat mark och vatten i stora delar av Sverige under de senaste 100 åren. Nu minskar det sura nedfallet, men många tusen sjöar är fortfarande så försurade att de regelbundet måste kalkas för att känsliga arter ska kunna överleva där.

 

Munkedals kommun är huvudman för kalkning av sjöar och
våtmarker inom följande avrinningsområden:

 

  • Örevattnet
  • Trehörnesjön
  • Harkerudssjön
  • Surnåsbäcken
  • Vågsätersbäcken
  • Hornborebäcken
  • Brattöälven
  • Fjällevadsbäcken

 

År 2017 spreds 591 ton kalk inom avrinningsområdena som
listas i föregående stycke. Kalkspridningen sker vanligtvis under sensommaren.

 

Cirka 15 procent av kalken sprids med båt och resterande 85 procent sprids med helikopter. Kalkningen finansieras med 85-100 procent statsbidrag, som fördelas av Länsstyrelsen. 100
procent bidrag ges till särskilt värdefulla områden medan övriga områden delfinansieras av Munkedals kommun med resterande 15 procent.

 

Kalkningen har sedan ett antal år upphandlats gemensamt av
Strömstads, Tanums, Munkedals, Uddevallas och Stenungssunds kommuner. Även om kommunerna står som huvudmän för kalkningen så är det Länsstyrelsen som
prioriterar och fördelar statsbidraget mellan länets olika kommuner. Havs- och vattenmyndigheten är, i sin tur, den statliga myndighet som fördelar statsbidraget mellan landets olika länsstyrelser.

 

Mer information om kalkning och försurning finns bland annat på Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets webbplatser:


Länsstyrelsens informationskarta

Länsstyrelsens webbsida om kalkning

Havs- och vattenmyndighetens webbsida om kalkning

 

Om du önskar mer information så kontakta miljöenheten:

Magnus Karlsson

Miljöhandläggare

Miljönämnden i mellersta Bohuslän

0523-66 47 26

 

 

Tipsa webbredaktionen