Publicerad:

Senast ändrad:

Vad tycker äldre om äldreomsorgen?

Bild på äldre man med käpp

”Vad tycker äldre om äldreomsorgen” är en rikstäckande undersökning om äldres uppfattning om hemtjänst och särskilt boende som Socialstyrelsen genomför. Den skickas hem till dig som är 65 år eller äldre och bor på särskilt boende eller har hemtjänst.

Socialstyrelsen genomför varje år en brukarundersökning i hela landet för att mäta hur omsorgstagarna upplever verksamheten inom äldreomsorgen.


Enkäten innehåller frågor om vad du tycker om din äldreomsorg. Enkäten skickas till personer som är 65 år och äldre och som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende. Enkäten skickas ut från och med mitten av mars och sista dagen att svara är den 26 maj.


Resultatet från undersökningen ger en bild av vad äldre personer tycker är bra respektive dåligt med den nuvarande äldreomsorgen. Resultatet blir en viktig signal till Munkedals kommun som använder det sammanställda resultatet från undersökningen för att förbättra hjälpen på ditt boende eller hemma hos dig.


Resultatet publiceras preliminärt på Socialstyrelsens webbplats i början av oktober 2023.

 

Resultat från 2022 års undersökning

Undersökningen inom särskilt boende för äldre visade sammanfattningsvis att Munkedal sticker ut i positiv bemärkelse gällande personal med adekvat utbildning samt sjuksköterskor på plats på särskilt boende för äldre. Hemsjukvården har genomfört en lyckad satsning för att stärka sjuksköterskans närvaro på boendena. De boendes helhetssyn har förbättrats något mot föregående år.


Undersökningen inom hemtjänsten visade att hemtjänsttagare är nöjda med hur hemtjänstpersonalen utför sina arbetsuppgifter, att personalen tar hänsyn till brukarens önskemål om hur hjälpen skall utföras samt att personalen har ett bra bemötande. Inom hemtjänst så är det få brukare som besväras av ensamhet. Helhetssynen på hemtjänsten har sjunkit något.


Ett förbättringsområde som förvaltningen har identifierat är att brukarna behöver tydligare information om hur de kan framföra synpunkter eller klagomål.

 

Kolada - Jämföraren samt Socialstyrelsens sida Öppna jämförelser av äldreomsorg kan du ta del av resultat från tidigare års undersökningar.

 Tipsa webbredaktionen