Bidrag, stöd och stipendier

Idrottsföreningar

Föreningar i Munkedals kommun kan söka olika slags bidrag;


 • Aktivitetsbidrag
  Aktivitetsbidragets syfte är att medverka till och stödja ett aktivt föreningsliv.

  Bidraget är knutet till de ungdomsaktiviteter med sammankomster och deltagartillfällen som sker i föreningens regi. Aktivitetsbidraget beräknas efter det totala antalet deltagare (personsammankomster) i åldern 6-25 år i redovisade sammankomster. Med personsammankomst menas varje deltagare i sammankomsterna.

  Ansökan görs 25 februari och 25 augusti.


 • Anläggningsbidrag
  Anläggningsbidrag kan utbetalas till av förening driven idrotts- och fritidsanläggning inklusive egen lokal godkänd av kommunen eller som uppförts med kommunalt stöd. Om föreningen inte själv äger anläggningen ska föreningen ha arrende - eller hyreskontrakt med ägaren.
  För att bidrag ska kunna utbetalas ska kontraktet även vara godkänt av kommunen.

  Anläggningsbidrag utbetalas varje år som ett fast belopp och är avsett att användas för årlig kostnad för brandförsäkring, bränsle och sotning, el, vatten och avlopp samt sophämtning.

  Särskilt anläggningsbidrag kan sökas för större reparationer eller underhåll, inköp av inventarier eller maskiner.

  Ansökan anläggningsbidrag senast 30 april
  Ansökan särskilt anläggningsbidrag 30 september

 • Startbidrag
  Startbidrag kan beviljas till nystartad förening som har minst tio medlemmar i åldern 6-25 år samt i övrigt uppfyller ovanstående allmänna bestämmelser.
  Till ansökan ska bifogas kopia av föreningens stadgar samt protokoll från mötet då föreningen bildades.
  Ansökan om startbidrag ska göras senast sex månader efter föreningens bildande. Startbidraget är 1 000 kronor.

  Ansökan görs löpande.

Mer information om bidragen och ansökan hittar du på:

bokning.munkedal.se/bidrag

 

Övriga föreningar

Nedanstående bidrag kan endast sökas av kategorin övriga föreningar.

 • Grundbidrag
  Till kategorin övriga föreningar som är registrerade i kommunens föreningsregister som uppfyller kommunens regelverk. Via den digitala kanalen redovisar och godkänner man föreningens uppgifter.
  Bidraget är 3 000 kr.

  Ansökan senast den 30 april.

 • Evenemangsbidrag
  Kan sökas och erhållas av kategorin övrig förening som önskar stöd i lokala eller kommunövergripande, publika arrangemang. Evenemanget skall vara ideellt och äga rum inom Munkedals kommun eller vara ett samarrangemang mellan flera kommuner och vara offentligt, varmed menas att allmänheten ges tillträde utan medlemstvång.

  Beslut kring garanterat belopp fattas före evenemang. Evenemanget ska redovisas av ansvarig förening senast tre månader efter evenemangets genomförande och utbetalning av beloppet sker i dialog med kommuntjänsteman utifrån evenemangets resultat.

  Bidrag utbetalas efter bedömning utifrån kommunens avsatta budgetram. Förening kan endast erhålla bidrag en gång per år/arrangemang.

  Ansökan senast 30 april och 30 september.
  Obs! Med ansökan som görs sista september avses första halvåret kommande verksamhetsår.

 • Lokalbidrag
  Kan sökas och erhållas av kategorin övrig förening som önskar stöd för underhåll eller förbättringsåtgärder i fastigheter i föreningens ägo samt för att stödja föreningars hyror i förhyrda lokaler.

  Ansökan senast 30 april
 • Startbidrag
  Startbidrag kan beviljas till nystartad förening som har minst tio medlemmar samt i övrigt uppfyller kommunens allmänna bestämmelser. Ansökan om startbidrag ska göras senast sex månader efter föreningens bildande.
  Startbidraget är 1 000 kronor.

  Ansökan görs löpande


Ansökan görs digitalt via länken: bokning.munkedal.se/bidrag


Regelverk för övriga föreningar hittar du här. Pdf, 108.1 kB.

 

Priser, stipendier och uppvaktning.

Årligen delar kommunen ut priser och stipendier till föreningar, enskilda inom fritid och kultur.
Obs! Avser ej anställd personal i sin yrkesverksamma roll.

Fritid

 • Fritidspris till aktiv idrotts- eller fritidsutövare som under året utfört stor prestation inom fritidsområdet
 • Stipendium till ungdomsledare som utfört betydande insatser för sin förenings ungdomsverksamhet.
 • Stipendium till föreningsledare som under många år har utfört förtjänstfull ideell ledarinsats inom föreningslivet i Munkedal.

  Pris och stipendie summan är var och ett på 6000 kr

Ansökan om 2024 års pris och stipendium.

Tiden för inlämnande av förslag och ansökan på pristagare, görs senast söndag den 24 mars.

Munkedals kommun, Kultur & Fritid, 455 80 Munkedal
eller e-post kommun@munkedal.se
Pristagare och stipendiater tilldelas detta på Sveriges Nationaldag den 6 juni i Munkedals Folkets Park.Kulturpris och stipendium

Munkedals kommun delar ut kulturpris och kulturstipendium. Båda pristagarna skall vara verksamma och boende i Munkedals Kommun. Kulturpriset och kulturstipendiet skall utgå som belöning för värdefulla insatser eller uppmuntran och hjälp till utbildning åt dem som visat lovande anlag för fortsatt konstnärlig och vetenskaplig verksamhet inom litteratur, musikteater, konst konstverksamhet, vetenskap, journalistik, bildningsverksamhet, hembygdsvård eller jämförbara områden av kulturell verksamhet.

Musikskolan delar ut ett musikstipendium.

Kulturpris

Munkedals kommuns kulturpris utdelas till enskild person eller förening för förtjänstfulla kulturinsatser i kommunen. Kulturpriset är på 6 000 kronor.

Kulturstipendium

Munkedals kommuns två kulturstipendium utdelas till en verksam kulturutövare eller till den som studerar inom de olika konstnärliga genrerna. Stipendiesumman är 6 000 kronor.

 

Uppvaktning

Kultur och fritidsnämnden uppvaktar föreningar i samband med deras 25, 50, 75 och 100 års jubileum och därefter vart 25 år.

Föreningen tilldelas en fastställd penninggåva för respektive jubileum .

Uppvaktningen sker på inbjudan av föreningen, som även har ansvar för att informera kultur- och fritidsförvaltningen senast 4 veckor i förväg.

En anmälan av uppvaktning görs via kommunens hemsida.

Föreningen ska finnas upptagen i kultur- och fritidsnämndens föreningsregister och uppfylla kommunens bidragsregler.


Ödsbyfonden

Stiftelsen Ödsbyfonden bildades av Karl Skånberg år 2000 efter att denne testamenterade sin förmögenhet till förmån till barn och unga, 5 - 20 år inom Munkedals kommun.

Fondens syfte är att den ska verka för att skapa en ökad förståelse och respekt för solidaritet samt att motverka rasism och främlingsfientlighet. Stiftelsen skall också verka för att sprida insikt om människors olika förutsättningar och kulturarv, främja gruppverksamhet under demokratiska former samt främja utveckling av nya och etablerade verksamheter inom nämnda områden.


Stiftelsen skall främja ovan angivet syfte genom att ge bidrag till verksamheter inom hantverk, sång, musik, dans, teater, övrig kultur samt idrott.

Årligen delas ut bidrag till sökande (förenings- och kommunalt drivna verksamheter) baserat på innevarande årets avkastning från fonden.

Ansökan görs senast 15 april och 15 oktober skriftligen till
Ödsbyfonden
c/o JanOlof Karlsson
Flintvägen 20
455 33 Munkedal


Arvsfonden

Har du en idé för att utveckla en verksamhet som riktar sig till barn, unga eller personer med funktionsnedsättning? Arbetar du på uppdrag av en ideell organisation eller en icke vinstdrivande förening? I så fall kanske din idé kan bli verklighet med hjälp av Arvsfonden.


Två typer av stöd kan sökas;

 • Projektstöd ges till utveckling av verksamheter och metoder.  
 • Lokalstöd ges till ny-, om- och tillbyggnad av lokaler för att ny verksamhet ska startas.

Läs mer om projekt och lokalstöd på Arvsfondens hemsida.