Bidrag, stöd och stipendier

Ange Bildbeskrivning

Idrottsföreningar

Föreningar i Munkedals kommun kan söka olika slags bidrag;


 • Aktivitetsbidrag
  Aktivitetsbidragets syfte är att medverka till och stödja ett aktivt föreningsliv.

  Bidraget är knutet till de ungdomsaktiviteter med sammankomster och deltagartillfällen som sker i föreningens regi.
  Aktivitetsbidraget beräknas efter det totala antalet deltagare (personsammankomster) i åldern 6-25 år i redovisade sammankomster.
  Med personsammankomst menas varje deltagare i sammankomsterna.
  Ansökan görs 25 februari och 25 augusti.


 • Anläggningsbidrag
  Anläggningsbidrag kan utbetalas till av förening driven idrotts- och fritidsanläggning inklusive egen lokal godkänd av kommunen eller som uppförts med kommunalt stöd. Om föreningen inte själv äger anläggningen ska föreningen ha arrende - eller hyreskontrakt med ägaren.
  För att bidrag ska kunna utbetalas ska kontraktet även vara godkänt av kommunen.

  Anläggningsbidrag utbetalas varje år som ett fast belopp och är avsett att användas för årlig kostnad för brandförsäkring, bränsle och sotning, el, vatten och avlopp samt sophämtning.

  Särskilt anläggningsbidrag kan sökas för större reparationer eller underhåll, inköp av inventarier eller maskiner.

  Ansökan senast 30 april

 • Startbidrag
  Startbidrag kan beviljas till nystartad förening som har minst tio medlemmar i åldern 6-25 år samt i övrigt uppfyller ovanstående allmänna bestämmelser.
  Till ansökan ska bifogas kopia av föreningens stadgar samt protokoll från mötet då föreningen bildades.
  Ansökan om startbidrag ska göras senast sex månader efter föreningens bildande.
  Startbidraget är 1 000 kronor. Ansökan görs löpande.

  Mer information om bidragen framgår via länkenlänk till annan webbplats
  bokning.munkedal.se/bidraglänk till annan webbplats

Övriga föreningar

Obs!
Nedanstående bidrag kan endast sökas av kategorin övriga föreningar.

 • Grundbidrag
  Till kategorin övriga föreningar som är registrerade i kommunens föreningsregister som uppfyller kommunens regelverk. Via den digitala kanalen redovisar och godkänner man föreningens uppgifter. Bidraget är 3 000 kr.

  Ansökan senast den 30 juni.

 • Evenemangsbidrag
  Kan sökas och erhållas av kategorin övrig förening som önskar stöd i lokala eller kommunövergripande, publika arrangemang. Evenemanget skall vara ideellt och äga rum inom Munkedals kommun eller vara ett samarrangemang mellan flera kommuner och vara offentligt, varmed menas att allmänheten ges tillträde utan medlemstvång.
  Förening kan endast erhålla bidrag en gång per år/arrangemang.

  Ansökan senast 30 april och 30 september

 • Lokalbidrag
  Kan sökas och erhållas av kategorin övrig förening som önskar stöd för underhåll eller förbättringsåtgärder i fastigheter i föreningens ägo samt för att stödja föreningars hyror i förhyrda lokaler.


 • Startbidrag
  Startbidrag kan beviljas till nystartad förening som har minst tio medlemmar samt i övrigt uppfyller kommunens allmänna bestämmelser.
  Ansökan om startbidrag ska göras senast sex månader efter föreningens bildande.
  Startbidraget är 1 000 kronor. Ansökan görs löpande.


Mer information av regelverket för övriga föreningar hittar du här.PDF


Ansökan görs online via länken bokning.munkedal.se/bidraglänk till annan webbplats

Obs! Online-tjänsten är under uppbyggnad och beräknas vara fullt utbyggt i mitten av februari 2020.

Priser och stipendier

Årligen delar kommunen ut priser och stipendier till föreningar, enskilda inom fritid och kultur.
Obs! Avser ej anställd personal i sin yrkesverksamma roll.

Fritid

 • Fritidspris till aktiv idrotts- eller fritidsutövare som under året utfört stor prestation inom fritidsområdet
 • Stipendium till ungdomsledare som utfört betydande insatser för sin förenings ungdomsverksamhet.
 • Stipendium till föreningsledare som under många år har utfört förtjänstfull ideell ledarinsats inom föreningslivet i Munkedal.

Kultur

 • Kulturpris utdelas till enskild person eller förening.
 • Kulturstipendium utdelas till verksamma kulturutövare.

Kulturpriset och kulturstipendierna ska utgå som belöning för värdefulla insatser eller som uppmuntran och hjälp till utbildning åt dem som visat lovande anlag för fortsatt konstnärlig och vetenskaplig verksamhet inom litteratur, musik, teater,konst, konstverksamhet, vetenskap, journalistik, bildningsverksamhet, hembygdsvård eller därmed jämförbara områden av kulturell verksamhet.


Ansökan eller förslag på 2020 års pristagare insändes till:


Munkedals kommun, Kultur & Fritid, 455 80 Munkedal
eller e-post munkedal.kommun@munkedal.se


Nomineringstiden avslutad.

Arvsfonden

Har du en idé för att utveckla en verksamhet som riktar sig till barn, unga eller personer med funktionsnedsättning? Arbetar du på uppdrag av en ideell organisation eller en icke vinstdrivande förening? I så fall kanske din idé kan bli verklighet med hjälp av Arvsfonden.
Två typer av stöd kan sökas;

 • Projektstöd ges till utveckling av verksamheter och metoder.  
 • Lokalstöd ges till ny-, om- och tillbyggnad av lokaler för att ny verksamhet ska startas.

Läs mer om projekt och lokalstöd på Arvsfondens hemsidalänk till annan webbplats.Senast ändrad: 2020-04-30

Sidansvarig: Jan-Olof Karlsson