Bruksskolan

Bruksskolan har drygt 230 elever i från förskoleklass till och med åk 6 samt fritidshem. Bruksskolan ligger i en härlig naturskön miljö och vi månar om att utnyttja närmiljön både i undervisningssyfte och i fria aktiviteter.


Skolan byggdes 1959 som en enplanslänga med 50-60 talskaraktär och har vid ett par tillfällen byggts till och moderniserats. Runt byggnaderna finns rejält tilltagna grönytor med utvecklingspotential. Vi har som målsättning att kontinuerligt utveckla vår skolgård i syfte att stimulera våra elever till lek och rörelse. Varje höst samlar vi elever, föräldrar och personal en kväll för att utveckla skolgården och bygga ut för nya aktiviteter.


På Bruksskolan arbetar vi för att se till varje elevs behov. Det är en grundförutsättning för allt lärande att eleverna trivs och känner sig trygga. Det är viktigt att de känner att de duger samt har en god självtillit att bygga vidare på. Vi vill bevara och väcka elevernas nyfikenhet och ta tillvara kreativiteten, som gör att eleverna känner lust och glädje i att lära. Därför är det av stor vikt att vi tar alla tillfällen i akt att vistas ute i vår närliggande natur.


Vi strävar efter att eleverna får arbeta i egen takt och utifrån sina egna förutsättningar med utgångspunkt från läro– och kursplaner. Vi lägger stor vikt vid fri och pedagogisk lek där leken utgår från elevernas fantasi där de i samspel med andra utvecklar social och emotionell förmåga. Den pedagogiska leken är ett instrument där eleven utvecklar sina sinnen, sitt språk, sin motorik, sitt intellekt och bearbetar sina känslor och upplevelser samt lär sig att samarbeta.


Fem minuter bort ligger ”Knappen” den rejäla ängsbacke som utnyttjas för olika syften alla årstider. Sedan möter skogen. Varierande skogstyp och ålder inbjuder till såväl nytta som nöje och även samhällets elljusspår leder in här. Skolans målsättning är just att använda det ”gröna klassrummet” i vår pedagogik. Ett vindskydd har byggts på Knappen som skolan kan utnyttja i sin utomhuspedagogik. Munkedals kommuns Folkhälsopolitiska råd och Thordénstiftelsen har bidragit med pengar för att göra detta projekt möjligt. Skolans personal, föräldrar och elever har på olika sätt bidragit med arbetsinsatser för uppbyggnaden av vindskyddet.


Kanalen, Arctic Papers AB:s tidigare flottningsled och vattenförsörjning, löper strax utanför skoltomten. Här händer det att både klasser och fritidsgrupper metar abborre. 20 minuters promenad längs småvägar och skogsstigar, alternativt tio minuters cykelväg leder till Kaserna vid nedersta ändan av Vassbottensjön. Här kan man bada, fiska, grilla och hyra kanot vid Friluftsfrämjandets anläggning.


Vi vill arbeta för att främja en god samverkan med hemmen. Eleverna ska känna trygghet och tillit och härigenom utvecklas till ärliga ansvarskännande människor med demokratisk och etisk grundsyn och framtidstro. De ska kunna förverkliga sina mål och intentioner om ett innehållsmässigt rikt liv.Trivsel arbetsglädje och gemenskap skall ge alla lust att lära och utvecklas enligt sina inneboende förutsättningar.


För att skapa de bästa förutsättningar för våra elevers utveckling och lärande, är det mycket viktigt att vi samarbetar, föräldrar och personal. Det är viktigt att föräldrar är och känner sig delaktiga i sitt barns skolgång.


 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 325 kB.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Annika Svensson