Kostnader för lov, anmälan och förhandsbesked

Byggavgifter i Munkedals kommun

Avgiften beräknas på den taxa som gäller när ärendet inkommer. Taxan grundas på årets prisbasbelopp vilket betyder att avgifterna förändras från år till år.

Avgiften beräknas bland annat efter storlek på den sökta åtgärden och hur mycket arbete som läggs ned på ärendet. Detta innebär att den exakta avgiften kan anges först när ärendet handlagts.

Timdebitering

För vissa ärendetyper tas timdebitering. Då multipliceras handläggningskostnaden per timme med antal nedlagda timmar.

Handläggningskostnaden per timme är 1 108 kr år 2023.

Avgift vid avslag, återtagande, avskrivning eller avvisning

Om en ansökan avslås, återtas, avskrivs eller avvisas tas en avgift ut för nedlagt arbete.

Förkortningar och ordförklaringar

BTA = Bruttoarea

OPA = Öppenarea

BYA = Byggnadsarea


Attefallshus:
Komplementbostadshus = självständig bostad på max 30 m²

Komplementbyggnad = ex. förråd, gäststuga, växthus, garage på max 30 m²

Prisexempel

Anmälan

Prisexempel

Åtgärd:

Kostnad:

Tillbyggnad av en-/tvåbostadshus,
max 15 m² (BTA)

4 536 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad,
max 30 m² (fristående byggnad)

3780 kr

Nybyggnad av komplementbostadshus,
max 30 m² (fristående byggnad)

3 478 kr

Installation eller byte av eldstad/rökkanal

1 575 kr

Ventilationsanläggning, enbostadshus

3 150 kr

Ändring av bärande konstruktion eller
brandskydd (mindre)

1 890 kr

Rivning utanför detaljplan

3 150 kr

Väsentlig ändring av planlösning

3 150 kr

Nybyggnad av huvudbyggnad (BTA+OPA)

(inkl. komplementbyggnad om det söks samtidigt)

Prisexempel

Åtgärdens storlek:

Kostnad:

Mellan 50 – 129 m²

19 656 kr

Mellan 130 – 199 m²

26 208 kr

Mellan 200 – 299 m²

32 760 kr


Vid avvikelse från detaljplan eller för områden utanför detaljplan ökar bygglovsavgiften med 20-25 % och det tillkommer en avgift för grannehör. Avgiften baseras på hur många grannar som ska höras, se separat taxa längst ner.

Nybyggnad av komplementbyggnad

ex. garage, carport, förråd (eget ärende)

Prisexempel

Åtgärdens storlek:

Kostnad:

<50 m²

3 780kr

>50 m²

8 064 kr


Vid avvikelse från detaljplan eller för områden utanför detaljplan ökar bygglovsavgiften med 20-25 % och det tillkommer en avgift för grannehör. Avgiften baseras på hur många grannar som ska höras, se separat taxa längst ner.

Tillbyggnad av huvudbyggnad

Prisexempel

Åtgärdens tillkommande storlek:

Kostnad:

<15 m²

4 536 kr

16 – 49 m²

8 064 kr

50 – 129 m²

17 010 kr


Vid avvikelse från detaljplan eller för områden utanför detaljplan ökar bygglovsavgiften med 20-25 % och det tillkommer en avgift för grannehör. Avgiften baseras på hur många grannar som ska höras, se separat taxa längst ner.

Tillbyggnad komplementbyggnad

ex. garage, carport, förråd

Prisexempel

Åtgärdens tillkommande storlek:

Kostnad:

<50 % av ursprunglig BYA

3 402 kr


Vid avvikelse från detaljplan eller för områden utanför detaljplan ökar bygglovsavgiften med 20-25 % och det tillkommer en avgift för grannehör. Avgiften baseras på hur många grannar som ska höras, se separat taxa längst ner.

Bygglov - enkla byggnader

Prisexempel

Åtgärd:

Kostnad:

Fritidshus 40 – 80 m²

12 348 kr

Växthus, lusthus 15 – 50 m²

3 402 kr

Transformatorstation (oavsett storlek)

6 804 kr


Vid avvikelse från detaljplan eller för områden utanför detaljplan ökar bygglovsavgiften med 20-25 % och det tillkommer en avgift för grannehör. Avgiften baseras på hur många grannar som ska höras, se separat taxa längst ner.

Bygglov - övriga åtgärder

Prisexempel

Åtgärd

Kostnad:

Balkong 1 – 5 st

4 095 kr

Inglasning balkong 1 – 5 st

4 095 kr

Inglasning uteplats/uterum

3 767 kr

Skärmtak 15 – 30 m²

3 150 kr

Skärmtak >31 m²

6 300 kr


Vid avvikelse från detaljplan eller för områden utanför detaljplan ökar bygglovsavgiften med 20-25 % och det tillkommer en avgift för grannehör. Avgiften baseras på hur många grannar som ska höras, se separat taxa längst ner.

Övrigt (utan konstruktion)

Prisexempel

Åtgärd:

Kostnad:

Fasadändring (mindre)

2 646 kr

Fasadändring (större)

5 292 kr

Mur och/eller plank

5 796 kr


Vid avvikelse från detaljplan eller för områden utanför detaljplan ökar bygglovsavgiften med 20-25 % och det tillkommer en avgift för grannehör. Avgiften baseras på hur många grannar som ska höras, se separat taxa längst ner.

Rivningslov

Prisexempel

Åtgärdens storlek:

Kostnad:

<250 m²

6 300 kr


Förhandsbesked

Prisexempel

Beslut:

Kostnad:

Positivt

6 300 kr

Negativt

Tidsersättning


Avgift för grannehör tillkommer. Avgiften baseras på hur många grannar som ska höras, se separat taxa längst ner.

Bygglov för skyltar inom detaljplan

Prisexempel

Påverkan:

Kostnad:

Liten påverkan

5 040 kr

Stor påverkan

12 600 kr


Vid avvikelse från detaljplan eller för områden utanför detaljplan ökar bygglovsavgiften med 20-25 % och det tillkommer en avgift för grannehör. Avgiften baseras på hur många grannar som ska höras, se separat taxa längst ner.

Skyltar utanför detaljplan

Tillstånd söks hos Länsstyrelsen. Mer information finns på Länsstyrelsens webbplats.


POIT

Avfigt för publicering i Post- och Inrikes tidningar tillkommer alltid med 340 kronor (år 2023).

Grannehör

Vid ett grannehör är det kända sakägare och organisationer som ska höras. Som kända sakägare räknas grannar med gemensam tomtgräns, så kallade rågrannar. Grannar räknas också de som bor på andra sidan en mindre väg eller gata.


Vid utskick till grannar ska samtliga lagfarna fastighetsägare underrättas. Alltså ägare till fastigheter eller innehavare av någon annan särskild rätt (ej hyresrätt) i fastigheter där rättigheterna är inskriva i fastighetsregistret.


Prisexempel

Antal sakägare:

Kostnad:

1-5 sakägare

1 890 kr

6-9 sakägare

2 520 kr

10-15 sakägare

3 780 kr

16 > sakägare

5 040 kr

Senast ändrad:

Sidansvarig: Marianne Meijer