Bygglovsprocessen

En person står i förgrunden till bilden så att endast benen syns. Personen har gråa arbetsbyxor på sig och en hammare hänger i byxorna. I bakgrunden syns brädor som ligger staplade i en hög.

Här är en kortfattad beskrivning av bygglovsprocessens olika skeden:

Förberedelser

Innan du söker lov eller gör en anmälan är det bra att ta reda på vilka regler som gäller och vilka förutsättningar som finns för ditt byggprojekt. För vissa delar av kommunen finns det detaljplaner som reglerar vad och hur du får bygga.


Kontakta oss på bygglovsavdelningen om frågor vad som gäller på din fastighet.


Informera gärna grannar om byggprojektet. Då minskar ofta risken för att bygglovet överklagas.

Ansökan

När din ansökan bedöms som fullständig skickar byggnadsnämnden ett mottagningsbevis till dig.


Om din bygglovsansökan är fullständig och inte kräver några utredningar så är ambitionen att lämna beslut inom max tio veckor efter att ansökan kommit in. Vid anmälan är det fyra veckors handläggningstid.

Granskning

Vid granskning av ditt ärende kontrolleras vilka regler och förutsättningar som gäller för platsen för bygget. Därefter granskas om ansökan följer bestämmelser, och allmänna krav på byggnadsteknik med mera.

Det kan leda till att ansökan behöver revideras eller förtydligas.

Grannehörande

Om inlämnat förslag strider mot gällande detaljplan och byggnadsnämnden bedömer att avvikelsen är liten ska berörda grannar höras innan beslut om bygglov kan fattas. Grannens eventuella synpunkter tas med i en samlad bedömning av åtgärden

Beslut

Ett beslut kan innebära att ansökan beviljas, avslås eller blir avvisad. Beslut ska fattas inom tio veckor från det att ansökan bedömts vara komplett. Om kompletteringar begärts och inte inkommit avvisas ansökan.


I regel är det handläggaren själv som fattar beslut om bygglov, men i vissa fall måste beslutet tas av byggnadsnämnden.


Om ingen överklagar beslutet om bygglov inom fyra veckor så vinner beslutet laga kraft. Det betyder att det inte kan överklagas. Det är bra att invänta att överklagningstiden gått ut, annars bygger du på egen risk.


Startbesked
Byggnationen får inte påbörjas utan att startbesked ges. I vissa enklare ärenden kan startbesked ges i samband med bygglov, men för mer komplicerade ärenden hålls ett tekniskt samråd innan startbesked ges. Då går man igenom planering och organisation av arbetet.


Att påbörja byggnadsarbeten utan startbesked är förenat med byggsanktionsavgift.

Byggskede

I detta skede pågår bygget och vid åtminstone ett tillfälle kommer ett arbetsplatsbesök att genomföras av byggnadsinspektör. Vid detta besök kontrolleras om bygget följer det beviljade bygglovet och om kontrollplanen efterlevs.


Slutbesked
När byggnationen är färdig ska slutbesked utfärdas innan byggnaden får användas. Det är kommunen som beslutar om detta.


Att ta i anspråk byggnaden utan slutbesked är förenat med byggsanktionsavgift.

Hur länge gäller bygglovet?

Ditt bygglov upphör att gälla om du inte har påbörjat byggnationen inom två år och om du inte har färdigställt byggnationen inom fem år, räknat från dagen då beslutet vann laga kraft.

Överklaga

Förvaltningsbesvär (Beslut som rör dig själv)

Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det gått honom eller henne emot. I överklagandet ska den som överklagar ange vilket beslut som överklagas och på vilket sätt han eller hon vill att beslutet ändras.

 

Kommunen är skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du kan överklaga. Det kallas besvärshänvisning och bifogas beslutet. Där ska det framgå hur du överklagar och vart du ska skicka ditt överklagande, vilket beror på ärendets art.

 

Överklagningstiden är tre veckor räknat från den dag du tagit del av beslutet.

 

Överklagandet ska adresseras till:

Förvaltningsrätten i Göteborg
Box 53197
400 15 Göteborg

 

men skickas till:

Kommunstyrelsen

455 80 Munkedal

Senast ändrad:

Sidansvarig: Marianne Meijer